JSON XML RDF
placename:

石康縣 (traditional Chinese)

石康县 (simplified Chinese)

Shikang Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 972 to 1471
spatial info: POINT point N 21.77296 E 109.33362 (geo data source: FROM_AC)
part of:

廉州 Lian Zhou from 972 to 982
太平军 Taiping Jun from 983 to 997
廉州 Lian Zhou from 998 to 1279
廉州路 Lianzhou Lu from 1280 to 1367
廉州府 Lianzhou Fu from 1368 to 1373
廉州 Lian Zhou from 1374 to 1375
雷州府 Leizhou Fu from 1376 to 1380
廉州府 Lianzhou Fu from 1381 to 1471
no subunits
data source: CHGIS
source note: 石康县(972-1471年)治所(张修桂编写)

宋开宝五年(972年)置,为廉州治,宋太平兴国八年(983年)州废为军,县改属之,咸平元年(998年)废军为廉州,县属之(1)。治所即今广西合浦县东北石康镇(2)。元至元十七年(1280年)属廉州路(3)。明洪武元年(1368年)属廉州府,七年(1374年)十一月属廉州,九年四月属雷州府,十四年(1381年)五月复属廉州府,成化八年(1472年)废(4)。

————————————————————
(1),《太平寰宇记》卷169?太平军:“本廉州。皇朝开宝五年,自旧州理移西南四十里地名长沙置州,并封山、蔡龙、大廉三县为合浦一县;仍废长乐州,以博电、零绿、盐场三县并为石康一县来属。至太平兴国八年废廉州,移就海门三十里建太平军。其廉州并入石康一县,废常乐州元领四县。今一:石康。三县废:博电、零绿、盐场。废廉州元领四县:合浦、封山、蔡龙、大廉,以上四县并废入石康。”“废合浦县,在旧州郭下,汉县,属合浦郡。”(金陵书局,光绪八年刊本,30册)。
《舆地纪胜》卷120?广南西路?廉州:开宝五年移州治于旧州西南四十里长沙场,省封山、蔡龙、大廉入合浦,又废长乐州,以长乐、司封、高城、石岩四县地置石康县来属。太平兴国八年,废廉州,于海门镇置太平军,在廉州西南三十五里。咸平元年依旧为廉州。今领县二,治合浦。合浦县:倚郭。太平兴国八年废(廉州)为太平军,省合浦入石康。咸平元年,复置廉州及合浦县。(北京,中华书局,1992年,4册,3486页)。
《宋史》卷90?地理六?广南西路?廉州,合浦郡:“开宝五年,废封山、蔡龙、大廉三县,移治于长沙场,置石康县。太平兴国八年,改太平军,移治海门镇。咸平元年复。县二:合浦;石康,本常乐州,宋并为县。”(北京,中华书局,1977年,7册,2245页)。
《读史方舆纪要》卷104?广东?廉州府?合浦县;“廉州故城,在府东北七十五里蓬莱乡。唐时州治此。志云,今治东十里有青牛城,古越州城也。…《南齐志》越州治临漳郡。…梁废临漳郡,以越州治合浦郡。隋废郡,仍为越州治,…唐武德四年又为越州,…其治皆在蓬莱乡。宋开宝五年,移廉州治于长沙场。太平兴国八年废州,改置太平军于海门镇,其地在今治西南三十五里。咸平初,复置廉州于廉江东岸,即今治也。《城邑考》,州城宋元祐中创筑土城。”(北京,中华书局,1955年,5册,4308页)。
据以上资料,作开宝五年廉州迁治长沙场,置石康县为州治,合浦县仍治今旧州村。太平兴国八年,廉州废入石康县,省合浦县入石康县,改置太平军于海门镇。咸平元年,废太平军,复置廉州及其治所合浦县于廉江东岸,即今广西合浦县治。石康县属之。
(2),《嘉庆一统志》卷450?廉州府?古迹?石康废县:“在合浦县东北。…旧志,明成化八年,省入合浦。今为石康墟。”(《四部丛刊续编》,商务印书馆,1934年,168册)。即今广西合浦县东北石康镇。
(3),《元史》卷63?地理六?湖广等处行中书省?广西两江道宣慰使司都元帅府?廉州路:“元至元十七年设总管府。领县二:合浦,倚郭;石康。”(中华书局,1976年,5册,1538页)。
(4),《明史》45?地理六?广东?廉州府:“元廉州路,属海北海南道。洪武元年为府。七年十一月降为州。九年四月属雷州府。十四年五月复为府。领州一,县二。合浦,倚,洪武七年十一月省,十四年五月复置。…北有石康县,成化八年省。…。”(北京,中华书局,1974年,4册,1144页)。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service