JSON XML RDF
placename:

廉州 (traditional Chinese)

廉州 (simplified Chinese)

Lian Zhou (Pinyin)

type: zhou prefecture
temporal span: from 972 to 982
spatial info: POINT point N 21.77296 E 109.33362 (geo data source: FROM_AC)
part of:

岭南路 Lingnan Lu from 972 to 982
sub units:
data source: CHGIS
source note: 廉州(972-982年)治所

宋开宝五年(972年),移州治于长沙场,置石康县为州治,属岭南道(1)。领石康、合浦二县。州治石康县,治所即今广西合浦县东北石康镇。辖境相当今广西北海市,合浦县,浦北县境域(2)。太平兴国八年(983年),改为太平军,移州治海门镇,废合浦县入石康县(3)。

————————————————————
(1),《宋史》卷90?地理六?广南西路?廉州,合浦郡:“开宝五年,废封山、蔡龙、大廉三县,移治于长沙场,置石康县。太平兴国八年,改太平军,移治海门镇。咸平元年复。县二:合浦;石康,本常乐州,宋并为县。”(北京,中华书局,1977年,7册,2245页)。
张家驹《宋代分路考》,载《禹贡》4卷1期。
(2),所领二县,未见境域变迁记载,据宣统元年《广东舆地全图》,辖境相当今广西北海市,合浦县,浦北县境域。
(3),《太平寰宇记》卷169?太平军:“本廉州。皇朝开宝五年,自旧州理移西南四十里地名长沙置州,并封山、蔡龙、大廉三县为合浦一县;仍废长乐州,以博电、零绿、盐场三县并为石康一县来属。至太平兴国八年废廉州,移就海门三十里建太平军。其廉州并入石康一县,废常乐州元领四县。今一:石康。三县废:博电、零绿、盐场。废廉州元领四县:合浦、封山、蔡龙、大廉,以上四县并废入石康。”“废合浦县,在旧州郭下,汉县,属合浦郡。”(金陵书局,光绪八年刊本,30册)。
《舆地纪胜》卷120?广南西路?廉州:开宝五年移州治于旧州西南四十里长沙场,省封山、蔡龙、大廉入合浦,又废长乐州,以长乐、司封、高城、石岩四县地置石康县来属。太平兴国八年,废廉州,于海门镇置太平军,在廉州西南三十五里。咸平元年依旧为廉州。今领县二,治合浦。合浦县:倚郭。太平兴国八年废(廉州)为太平军,省合浦入石康。咸平元年,复置廉州及合浦县。(北京,中华书局,1992年,4册,3486页)。
《宋史》卷90?地理六?广南西路?廉州,合浦郡:“开宝五年,废封山、蔡龙、大廉三县,移治于长沙场,置石康县。太平兴国八年,改太平军,移治海门镇。咸平元年复。县二:合浦;石康,本常乐州,宋并为县。”(北京,中华书局,1977年,7册,2245页)。
《读史方舆纪要》卷104?广东?廉州府?合浦县;“廉州故城,在府东北七十五里蓬莱乡。唐时州治此。志云,今治东十里有青牛城,古越州城也。…《南齐志》越州治临漳郡。…梁废临漳郡,以越州治合浦郡。隋废郡,仍为越州治,…唐武德四年又为越州,…其治皆在蓬莱乡。宋开宝五年,移廉州治于长沙场。太平兴国八年废州,改置太平军于海门镇,其地在今治西南三十五里。咸平初,复置廉州于廉江东岸,即今治也。《城邑考》,州城宋元祐中创筑土城。”(北京,中华书局,1955年,5册,4292页)。
据以上资料,作开宝五年廉州迁治长沙场,置石康县为州治,合浦县仍治今旧州村。太平兴国八年,廉州废入石康县,省合浦县入石康县,改置太平军于海门镇。咸平元年,废太平军,复置廉州及其治所合浦县于廉江东岸,即今广西合浦县治。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service