JSON XML RDF
placename:

海康縣 (traditional Chinese)

海康县 (simplified Chinese)

Haikang Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 590 to 908
spatial info: POINT point N 20.90196 E 110.08791 (geo data source: FROM_AC)
part of:

越州 Yue Zhou from 590 to 606
合浦郡 Hepu Jun from 607 to 621
南合州 Nanhe Zhou from 622 to 626
东合州 Donghe Zhou from 627 to 633
雷州 Lei Zhou from 634 to 741
海康郡 Haikang Jun from 742 to 757
雷州 Lei Zhou from 758 to 908
no subunits
data source: CHGIS
source note: 海康县(590-908年)治所(张修桂编写)

隋开皇十年(590年)置,为合州治,大业三年(607年)州废,县属合浦郡(1)。治所即今广东省海康县(2)。唐武德四年(621年)复置南合州,以县为州治,贞观元年(627年)为东合州治,八年(634年)改为雷州治,天宝元年(742年)改为海康郡治,乾元元年(758年)复为雷州治(3)。五代梁开平三年(909年),移县治南兴镇(4)。

————————————————————
(1),《隋书》卷31?合浦郡:“旧置越州。大业初改为禄州,寻改为合州。统县十一:合浦,旧置合浦郡,平陈郡废,大业初置郡;南昌;北流,大业初废陆川县入;封山,大业初废廉昌县入;定川,旧立定川郡,平陈郡废;龙苏,旧置龙苏郡,平陈郡废,大业初又并大廉县入;海康,梁大通中,割番州合浦立高州,寻又分立合州,大同末以合肥为合州,此置南合州,平陈以此为合州,置海康县,大业初州废,又废摸落、罗阿、雷川三县入;抱成,旧曰抱,并置郡,平陈郡废,十八年改曰抱成;隋康,旧曰齐康,置齐康郡,平陈郡废,县改名焉;扇沙,旧有椹县,开皇十八年改为椹川,大业初废入;铁杷,开皇十年置。”(北京,中华书局,1973年,3册,884页)。
(2),自隋设县之后,唯梁开平三年,移县治南兴镇,南汉乾亨元年复迁故治,其余未见迁徙记载,治所即今广东省海康县。
(3),《旧唐书》卷41?岭南道?雷州:“隋合浦郡之海康县。武德四年平萧铣,置南合州,领海康、隋康、铁杷、椹川四县。贞观元年改为东合州。二年改隋康为徐闻县。八年改东合州为雷州。天宝元年改为海康郡。乾元元年复为雷州也。”徐闻县:“汉县名。隋置隋康县。贞观二年改为徐闻。”(北京,中华书局,1975年,5册,1759页)。
(4),《太平寰宇记》卷169?雷州?海康县:“隋废(南合)州,置海康县。朱梁开平三年,曾移州于惊雷江源,至刘氏伪命日,却归海康。”(金陵书局,光绪八年刊本,30册)。宣统元年《广东地舆全图》海康县图:海康县东南有惊雷水。其源头有南兴市。(台湾,成文出版社《中国方志丛书》第108号)。
今据此作朱梁开平三年,迁州县治于广东省海康县南兴市。南汉乾亨元年迁还故址。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service