JSON XML RDF
placename:

龍化縣 (traditional Chinese)

龙化县 (simplified Chinese)

Longhua Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 622 to 971
spatial info: POINT point N 22.10231 E 110.41219 (geo data source: FROM_AC)
part of:

罗州 Luo Zhou from 622 to 622
南石州 Nanshi Zhou from 623 to 634
辩州 Bian Zhou from 635 to 741
陵水郡 Lingshui Jun from 742 to 757
辩州 Bian Zhou from 758 to 772
顺州 Shun Zhou from 773 to 971
sub units:
data source: CHGIS
source note: 龙化县(622-971年)治所(张修桂编写)

唐武德五年(622年)置,属罗州(1)。治所在今广东省化州县西北文楼镇(2)。六年改属南石州,贞观九年(635年)更属辩州,天宝元年(742年)改属陵水郡,乾元元年(758年)复属辩州(3)。大历八年,于县置顺州(4)。宋开宝五年(972年)废(5)。

——————————————————————
1,《旧唐书》卷41?岭南道?辩州:“隋高凉郡之石龙县。武德五年,置罗州,移治石城县。于旧所置南石州,领石龙、陵罗、龙化、罗辩、慈廉、罗肥六县。贞观九年,改南石州为辩州,省慈廉、肥罗二县。天宝元年,改陵水郡。乾元元年,复为辩州。旧领县四,天宝后领县三:石龙,州所治,汉高凉县地,属合浦郡,秦象郡地,武德五年属罗州,六年改属辩州。罗陵,武德五年置罗州,六年改为南石州也。龙化,武德五年分置也。”(北京,中华书局,1975年,5册,1744页)。
《唐书》卷43上?地理7:“辩州陵水郡。本南石州石龙郡,武德六年,以罗州之石龙、陵罗、龙化、罗辩、慈廉、罗肥置。贞观九年更名。天祐元年,朱全忠以‘辩’‘汴’声近,表更名勋州。县二:石龙,贞观元年省慈廉、罗肥二县入焉。陵罗。”(北京,中华书局,1975年,4册,1099页)。
按:据新旧《唐书》,当是唐武德五年以石龙县置罗州,置龙化县属之。六年以石龙县置南石州,龙化县属之,罗州移治石城县。
2,《读史方舆纪要》卷108?郁林州?陆川县:“龙化废县,县东南五十里。”(北京,中华书局,1955年,5册,4428页)。《太平寰宇记》化州下有“龙化水,在罗之邑界。”据并入石龙、陆川县,姑定于今广东省化州县西北文楼镇。
(3),见注(1)。
(4),《唐书》卷43上?地理7:“顺州顺义郡。大历八年,容管经略史王翃析禺、罗、辩、、白四州置。县四:龙化,武德四年置,以西有龙化水名之,六年隶辩州;温水,本隶禺州;南河,武德五年析石龙置,隶罗州;龙豪,武德四年析合浦置,隶白州。”(北京,中华书局,1975年,4册,1110页)。
(5),《太平寰宇记》卷167?化州:辩州,“皇朝太平兴国五年改为化州,废陵罗、龙化、罗辩三县。但领石龙一县,并割到废罗州之石城、廉江、干水、零绿四县为吴川一县入当州,与石龙共二县煎盐纳本州。其废县三廉江、干水、零绿人户煎盐输廉州。”石龙县下云:陵罗、龙化、罗辩,“以上三县,皇朝开宝五年废入石龙县。”(金陵书局,光绪八年刊本,30册)。
《读史方舆纪要》卷108?郁林州?陆川县:“龙化废县,…宋开宝五年州废,省县入陆川。”(北京,中华书局,1955年,5册,4428页)。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service