JSON XML RDF
placename:

龍川縣 (traditional Chinese)

龙川县 (simplified Chinese)

Longchuan Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from -214 to 590
spatial info: POINT point N 24.06000 E 115.18617 (geo data source: FROM_AC)
part of:

南海郡 Nanhai Jun from -214 to 589
循州 Xun Zhou from 590 to 590
no subunits
data source: CHGIS
source note: 龙川县(前214-590年)治所(张修桂编写)

秦始皇三十三年(前214年)置,属南海郡(1)。治所即今广东省龙川县西南佗城(2)。隋开皇十一年(591年)省入河源县(3)。

————————————————————
(1),《史记》卷6?秦始皇本纪6:三十三年“略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以适遣戍。”卷113?南越传:“佗,秦时用为龙川令(裴氏《广州记》云:本博罗县之东乡,有龙川地而出,即穴流泉,因以为号也)。至二世时,南海尉任嚣病且死,召龙川令赵佗…。”(北京,中华书局,1册,1975年,253、2967-2968页)。据裴注,博罗县之设当在龙川设县之前,今作秦始皇三十三年置南海郡时设博罗县属之,但从“佗,秦时用为龙川令。至二世时”等语分析,龙川县之设也当在二世之前至秦始皇三十三年,今姑作秦始皇三十三年置博罗县稍后,即分其东境置龙川县属南海郡。
(2),《元和郡县图志》卷34?岭南道?循州?河源县:“龙川故城,在县东北,水路一百七十五里。秦龙川县也。秦南海尉任嚣疾,召龙川令赵佗,受之以政,即此处也。”(北京,中华书局,下册,894页)。《嘉庆一统志》卷445?惠州府?古迹?龙川故城:“在今龙川县西北。”(《四部丛刊续编》,商务印书馆,1934年,166册)。据此,定龙川县于今河源县东北、龙川县西南,今龙川县西南有佗城,当是。
(3),《隋书》卷31?地理下:龙川郡,平陈,置循州总管府。大业初府废。统县五:归善,带郡;“河源,开皇十一年省龙川县入焉”;博罗;兴宁;海丰。(北京,中华书局,1973年,3册,881页)。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service