JSON XML RDF
placename:

海鹽縣 (traditional Chinese)

海盐县 (simplified Chinese)

Haiyan Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from -222 to -180
spatial info: POINT point N 30.78527 E 121.31244 (geo data source: FROM_FD)
part of:

会稽郡 Guiji Jun from -222 to -180
no subunits
data source: CHGIS
source note: 海盐县(前222—前180年)治所

秦王政二十五年(前222年)置,属会稽郡。①故治在今上海市金山区张堰镇东南、山阳镇西北甸山。②汉文帝元年(前179年)县沦于湖,迁治武原乡。③

①谭其骧《海盐县的建置沿革、县治迁移和辖境变迁》:“《汉书·地理志》会稽郡领有海盐县,不详置于何时。《宋书·州郡志》引《吴记》、《水经·沔水注》、《元和郡县志》皆谓始置于秦。海盐旧志谓始置于始皇二十一年,《吴地记》作二十六年置,皆不足信据。《史记·始皇本纪》但谓二十五年“定荆江南地,降越君,置会稽郡”;此置郡之年也,不得谓凡见于《汉志》会稽郡之属县,皆此年所置。二十六年秦初并天下,海内悉为郡县之年,亦不得据以为凡秦县皆置于此年。”(《长水集续编》,275页,人民出版社,1994年)此说甚是,唯本图集必需定于一年,姑作始置于秦王政二十五年置会稽郡之年。
②谭其骧《海盐县的建置沿革、县治迁移和辖境变迁》:“秦县后沦入柘湖,见《水经·沔水注》、《元和郡县志》;亦见《初学记》卷七‘湖’引《吴越春秋》,而误柘为招。皆不及沦没与徙于何时。按《汉书·地理志》‘海盐,故武原乡’,则秦县之沦没与徙治,并当在西汉末年《汉志》所据元始二年簿籍以前。《方舆纪要》引《吴地记》作王莽时,非是。若秦县王莽时即始沦于拓湖,则《汉志》所载海盐县不得已在武原乡。”“柘湖,《舆地纪胜》云:‘在华亭南,有山生柘,故名’。《方舆胜览》云‘在华亭县南七十里,湖中有小山,生柘,因名’。《宋史·河渠志》载南宋前期秀州守臣言及境内水利有云:秀州境内有四湖:一曰柘湖,二曰淀山湖,三曰当湖,四曰陈湖。‘东南则柘湖,自金山浦、小官浦入于海。’《绍熙云间志》云:‘《吴地记》言柘湖周回五千一百一十九顷。其后堙塞,皆为芦苇之场。今为湖者无几。’《方舆胜览》柘湖条下历叙吴越两宋湖之利害与浚治功效之后又云:‘自元以来,堙塞益甚,仅余积水,若陂泽然。《志》云:‘今查山西南,张堰东南,黄茅白苇之场,即故柘湖矣。’综上所引,盖柘湖在南宋前期犹为秀州四湖之一,中叶已多堙塞,至元益甚,入明遂为平陆,修方志者仅能约略指陈其故处而已。惟查山在张堰南偏东,查山西南,不得在张堰东南,疑当作查山西北。正德《金山卫志》谓柘山即今甸山,当是。今甸山正在张堰东南,查山西北,明人所指甸山一带黄苇白茅之场,殆为宋代柘湖之遗迹。宋时湖水东南自金山浦、西南小官浦入海。今地图有一水于金山嘴入海,当即金山浦故道残余。今金山卫城西之张泾河下游,则为小官浦故道。二浦之上游今已不可踪迹。宋代距汉已远,宋代之柘湖,其深广殆已不及海盐县陷没于湖之时;故秦汉海盐故治,未必即陷在宋代柘湖范围内,言在今张堰之南则可大致不误。秦汉故治沦入此湖时,亦未必已名柘湖,但知东汉时已有此名,故为《吴越春秋》所载及。”(《长水集续编》,279页,人民出版社,1994年)据《上海市地图集》201幅金山区图,甸山在张堰镇东南、山阳镇境内西北角。(《上海市地图集》编纂委员会,上海科学技术出版社,1997年)
③谭其骧《海盐县的建置沿革、县治迁移和辖境变迁》谓“则秦县之沦没与徙治,并当在西汉末年《汉志》所据元始二年簿籍以前。”(《长水集续编》,279页,人民出版社,1994年)具体年无考。《汉书》卷27下之上《五行志七下之上》:“文帝元年四月,齐楚地山二十九所同日俱大水发水,溃出,刘向以为近水沴土也。……汉七国同日众山溃,咸被其害,不畏天威之明效也。”(第5册,1457页)姑作此年沦为湖而迁治武原乡。
Copyright: 2023 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service