JSON XML RDF
placename:

端氏縣 (traditional Chinese)

端氏县 (simplified Chinese)

Duanshi Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 496 to 582
spatial info: POINT point N 35.75734 E 112.36669 (geo data source: 95718)
part of:

安平郡 Anping Jun from 496 to 573
泽州 Ze Zhou from 574 to 577
泽州 Ze Zhou from 578 to 582
no subunits
data source: CHGIS
source note: 端氏县(496~582年)治所(王尚义/王杰瑜编写) 北魏太和二十年(496年),复置端氏县,属建州安平郡①。仍治秦汉旧治,即今沁水县东西城村。北齐、北周因之。北周建德七年,改建州为泽州,县属泽州②。开皇三年(583年),徙治于今沁水县端氏镇,仍属泽州③。 注: ①《魏书》卷一百六上《地形志》二上第五?建州 安平郡,领县二:端氏,“二汉属河东,晋属平阳,后属。真君七年省,太和二十年复。” (中华书局2482,1974年版) 《大清一统志》卷一百七?泽州府 沁水县,“战国赵端氏邑。汉置端氏县,属河东郡,后汉因之。晋属平阳郡。后魏太平真君七年省,太和二十年复置。” (《二十五史补编》第四册,P4810。中华书局,1998年。) ②王仲荦《北周地理志》卷九河北上?建州?安平郡 端氏县,今沁水县东北六十里也。 “按《读史方舆纪要》谓唐端氏县故城在沁水县东九十里,《寰宇记》谓汉县在今县西北三十里,是北周之端氏县,在今沁水县东北六十里也。” (中华书局P822,1980年。) 徐文范《东晋南北朝舆地表》 北齐天保末疆域。安平郡领端氏、濩泽二县。 周建德七年,“分并州上党郡置潞州,改建州为泽州。” 开皇三年疆域。泽州领高都、沁水、端氏、濩泽、高平等五县。 (《二十五史补编》第五册P6865,P6884 、P6899,中华书局,1998年。) 《隋书》卷三十《志》第二十五 长平郡,旧曰建州。开皇初改为泽州。统县六:丹川、沁水、端氏、濩泽、高平、陵川。 (中华书局P849,1973年) ③《太平寰宇记》卷四十四?河东道五?泽州 端氏县:本汉旧县也,属河东郡。《史記》赵成侯十六年与韩魏分晋,封晋君以端氏,肃侯元年复夺晋君端氏,徙处屯留。汉以为县,故城在今县西北三十里,即汉理。晋属平阳郡。后魏属安平郡。隋开皇三年罢郡,自故城移于今理。 (金陵书局P7,光绪八年) 《元和郡县图志》卷十五?河东道四?泽潞节度使 端氏县:本汉旧县也,《史记》曰:赵成侯十六年与韩魏分晋,封晋君于端氏。肃侯元年夺晋君端氏,徙处屯留。汉以为县属河东郡。晋属平阳郡,后魏属安平郡。隋开皇三年罢郡属泽州。 (中华书局,1983年。P425) 杨守敬《隋书地理志考证附补遗》 端氏“今沁水县东北六十里。汉置,属河东郡。晋属平阳。后魏属安平郡。太平真君七年省,太和二十年复。《寰宇记》:故城在今县西北三十里,隋开皇三年移于今理。《元和志》:开皇三年属泽州。 (《二十五史补编》第四册P4811,中华书局,1998年)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service