JSON XML RDF
placename:

陽邑縣 (traditional Chinese)

阳邑县 (simplified Chinese)

Yangyi Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 575 to 597
spatial info: POINT point N 37.42551 E 112.55276 (geo data source: FROM_AC)
part of:

太原郡 Taiyuan Jun from 575 to 588
太原郡 Taiyuan Jun from 589 to 597
no subunits
data source: CHGIS
source note: 阳邑县(575~597年)治所。编写者:王尚义、王杰瑜 北周建德四年(575)治所迁移至今太谷县城,属太原郡①。隋开皇三年(583年),属并州。十八年(598年),更名为太谷县②。 注: ①《读史方舆纪要》卷四十《山西二》?太原府?太谷 阳邑城,“城东南十五里。汉县治此,后周建德四年始移今治。隋曰太谷。” (中华书局P1819,2006年。) 光绪《山西通志》卷二十三《府州厅县考一》?太原府 太谷,“汉置阳邑县,隶太原郡。……后周建德四年,徙治县西四十五里。”存疑。 (中华书局P2164,1990年。) 《北周地理志》卷九河北上 太原郡,领县七。阳邑,今山西太谷县城关。 (中华书局P868,1980年。) ②《元和郡县图志》卷十三?河东道二?太原府 太谷县,“本汉阳邑县地,属太原郡,今县东十五里阳邑故城是也。……后魏太武帝省,景明二年复置阳邑县,属太原郡,即今县是也。高齐及周同。隋开皇三年罢郡,属并州。十八年改阳邑为太谷县,因县西太谷为名。” (中华书局P369,1983年。) 《隋书》卷三十《志》第二十五?地理中?太原郡 太谷,“旧曰阳邑,开皇十八年改焉。” (中华书局P854,1973年。)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service