JSON XML RDF
placename:

翼城縣 (traditional Chinese)

翼城县 (simplified Chinese)

Yicheng Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 598 to 904
spatial info: POINT point N 35.67346 E 111.79914 (geo data source: 95450)
part of:

翼城县 Yicheng Xian from 598 to 606
绛郡 Jiang Jun from 607 to 616
翼城郡 Yicheng Jun from 617 to 617
浍州 Hui Zhou from 618 to 618
浍州 Hui Zhou from 618 to 618
翼城县 Yicheng Xian from 619 to 620
绛州 Jiang Zhou from 621 to 626
翼城县 Yicheng Xian from 621 to 890
翼城县 Yicheng Xian from 627 to 904
绛州 Jiang Zhou from 891 to 904
no subunits
data source: CHGIS
source note: 翼城县(598~904年)治所 (王尚义袁钰编写) 隋开皇十八年(598)改北绛县为翼城县①,属绛郡,治所在今翼城东南北绛村。义宁元年(617)属翼城郡②。唐武德元年(618)为浍州治,四年改属绛州③④。天佑二年(905)改为浍川县⑤⑥⑦⑧。 注: ①《隋书?地理志》绛郡:“翼城,后魏置,曰北绛县。……开皇十八年改为翼城。” (中华书局1973年8月第1版,卷三十,850页) ②杨守敬:《隋书地理志考证附补遗》翼城:“今县东南三十五里。后魏曰北绛县。地形志:二汉属河东,晋属平阳。后罢。太和十二年复,改属北绛郡。……十八年改为翼城:元和志属绛州,因县东古翼城为名也。寰宇记作十六年。新唐志:义宁元年以翼城绛置置翼城郡。” (《二十五史补编》第四册,中华书局1998年版,4815页) ③《元和郡县图志?河东道一》绛州翼城县:“西南至州一百里。……隋开皇末改为翼城县,属绛州,因县东古翼城为名也。武徳元年于此置浍州,二年废浍州,县属绛州。” (中华书局1983年6月第1版,卷十二,333页) ④《舆地广记》绛州翼城县:“晋穆侯自晋阳徙都于绛,至孙孝侯改绛为翼,谓之翼侯。其后为曲沃武公所并,自曲沃徙都之,复谓之绛。二汉为绛县地。后魏为北绛县及北绛郡。隋开皇初郡废,十八年改县曰翼城,属绛州,义宁元年置翼城郡。唐武徳元年曰浍州,四年废县来属。” (四川大学2003年8月第1版,卷十八,519页) ⑤《读史方舆纪要》翼城县:“(隋开皇)十八年,改曰翼城县,义宁初于县置翼城郡,唐武德初改为浍州,二年又为浍州治。四年州废,仍属绛州。天佑二年改曰浍川县。” (中华书局2005年4月第1版,卷四十一,1885页) ⑥《明一统志》平阳府翼城县:“在府城南一百三十里。春秋时晋绛邑,后更曰翼。汉为绛县地。后魏置北绛郡及北绛县。隋初郡废,又改为翼城县,属绛州,义宁初,于县置翼城郡。唐初郡废,置浍州,后废州,复属绛州。” (卷二十 ⑦《钦定四库全书?大清一统志》平阳府翼城县:“在府东南一百二十里。……后魏太和十二年置北绛县,孝昌三年兼置北绛郡。隋开皇初郡废,十八年改县曰翼城,属绛郡,义宁元年置翼城郡。唐武徳元年改郡曰浍州,二年曰北浍州,四年州废,县仍属绛州,天佑三年改曰浍州县。” (上海古籍出版社1987年6月第1版,476册,卷九十九,55页) ⑧光绪《山西通志?府州厅县考四》翼城县:“(隋开皇)十八年,改翼城县,因县东南十五里古翼城为名也,隶绛郡。……义宁元年置翼城郡,领翼城、绛县并新置小乡三县。唐武德元年,废郡,改浍州。二年,改北浍州。四年,州废,三县并属绛州。……天佑二年,更名浍川。” (中华书局1990年11月第1版,卷二六,2341页)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service