JSON XML RDF
placename:

神山縣 (traditional Chinese)

神山县 (simplified Chinese)

Shenshan Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 924 to 1166
spatial info: POINT point N 35.96744 E 111.84244 (geo data source: FROM_AC)
part of:

平阳府 Pingyang Fu from 924 to 1115
平阳府 Pingyang Fu from 1116 to 1166
no subunits
data source: CHGIS
source note: 神山县(924~1166年)治所 (王尚义袁钰编写) 后唐同光二年(924)以后神山县徙治今浮山县①。金大定七年(1167)复名浮山县,属平阳府②③④⑤。 注: ①光绪《山西通志?府州厅县考四》平阳府浮山县:“金大定七年,更名浮山。兴定四年,更名忠孝,隶平阳府。”又旧志浮山辨:“唐高祖以后,襄陵方徙治汾水以西,而(后)唐庄宗同光二年,浮山乃自郭城徙今治也。” (中华书局1990年11月第1版,卷二六,2328页) ②《金史?地理志下》平阳府浮山:“旧名神山,大定七年更为浮山,兴定四年更名曰忠孝。” (中华书局1975年7月第1版,卷二十六, 635页) ③《明一统志》平阳府浮山县:“在府城东九十里。本汉河东郡襄陵县地。晋属平阳郡,北齐省入擒昌县。唐武徳初始析置浮山县,寻改神山县,属晋州。宋自郭城移治此。金复为浮山县,属平阳府。元仍旧。本朝因之。” (卷二十) ④《读史方舆纪要》平阳府浮山县:“在府东九十里。北至岳阳县四十里,东至泽州沁水县百二十五里,南至翼城县七十五里,西南至太平县百三十里。本汉襄陵县地。高齐省入禽昌,隋复置。唐武德二年,析置浮山县,属晋州。四年,改曰神山。宋因之。金大定七年,复曰浮山。兴定四年,更名忠孝。” (中华书局2005年4月第1版,卷四十一,1878页) ⑤文渊阁本《四库全书?大清一统志》平阳府浮山县:“在府东南八十里。东西距一百里,南北距八十里,东至泽州府沁水县界七十五里,西至临汾县界二十五里,南至翼城县界四十里,北至岳阳县界四十里,东南至泽州府阳城县界二百里,西南至太平县界一百三十里,东北至岳阳县界七十里,西北至洪洞县界八十里。汉襄陵县地,魏晋间隶平阳郡,后魏及齐为禽昌县地。周于郭城县北置郭城县。唐武徳二年置浮山县,界晋州,三年改曰神山。五代因之。宋属平阳府。金大定中后曰浮山,兴定四年史名忠孝。元后曰浮山,。属晋宁路明属平阳府。本朝因之。” (上海古籍出版社1987年6月第1版,476册,卷九十九,54页)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service