JSON XML RDF
placename:

驢夷縣 (traditional Chinese)

驴夷县 (simplified Chinese)

Luyi Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 486 to 605
spatial info: POINT point N 38.71918 E 113.25921 (geo data source: FROM_AC)
part of:

新兴郡 Xinxing Jun from 486 to 528
永安郡 Yongan Jun from 529 to 555
雁门郡 Yanmen Jun from 556 to 605
no subunits
data source: CHGIS
source note: 驴夷县(486~605年)治所 北魏太和十年(486年),置驴夷县,属新兴郡。永安二年(529年),属永安郡。治所即今五台县城①。北齐天保七年(556年),属雁门郡。北周因之。隋大业二年(606年),改名五台县②。 注: ①《魏书》卷一百六上《地形志二》上第五?肆州 永安郡,领县五:定襄、阳曲、平寇、蒲子、驴夷。驴夷,“二汉属太原,曰虑虒,晋罢,太和十年复改。永安中属。有思阳城、驴夷城、仓城、代王神祠。”(中华书局P2474,1974年) 王仲荦《北周地理志》卷九河北上 雁门郡,治广武。领县六:广武、秀容、石城、平寇、驴夷、阳曲。驴夷,“今五台县城关。”“旧置。《魏书地形志》:驴夷,二汉属太原,曰虑虒,晋罢。太和十年复,改驴夷。永安中,属永安郡。《隋书地理志》:五台,旧曰虑虒,久废。后魏置曰驴夷。大业初改焉。《元和郡县志》:五台县,本汉虑虒县,属太原郡,因虑虒水为名也。晋省。后魏孝文帝复置,即今县理是也。属新兴郡。高齐改属雁门郡。”(中华书局P878~881,1980年。) 按:“后魏孝文帝复置,即今县理是也”,说明后魏驴夷县与唐代五台县治所都在一地,亦即今五台县城。北齐天保七年(556年)齐境州郡县大省并,永安郡废,驴夷改属雁门郡。 ②《隋书》卷三十《志》第二十五?地理中 雁门郡,“后周置肆州。开皇五年改为代州,置总管府。大业初府废。”统县五:雁门、繁峙、崞、五台、灵丘。五台,“旧曰虑虒,久废。后魏置,曰驴夷。大业初改焉。”(中华书局P852,1973年) 杨守敬《隋书地理志考证附补遗》五台,“今县治。”“[旧曰虑虒]汉置,属太原郡。[久废]晋废。[后魏置曰驴夷]《地形志》,太和十年复,改属永安郡。《元和志》谓属新兴郡,高齐改属雁门郡。盖谓之永安郡本新兴郡,永安中改。[大业初改焉] 《元和志》大业二年改,因山为名。”(《二十五史补编》第四册,中华书局P4822,1998年) 《元和郡县志》卷十四?河东道三?代州五台县:“本汉虑虒县,属太原郡。因虑虒水为名也,晋省。后魏孝文帝复置,即今县理是也,属新兴郡。高齐改属雁门郡。隋大业二年改为五台县,因山为名也。” (中华书局P401,1983年) 《太平寰宇记》卷四十二?河东道三?代州五台县,“本汉虑虒县,太原郡。因虑虒水为名,晋省。后魏孝文帝复置,即今理是也,属新兴郡。高齐改属雁门郡。隋大业二年改为五台县。因县东五台山为名。” 光绪《山西通志》卷二十九《府州厅县考》五台县,“汉置虑虒县,属太有郡,以水为名也。晋为匈奴北部刘虎所居。北魏太和十一年复置县,而伪虑虒为驴夷,隶新兴郡。永安中,隶永安郡。北齐改属雁门郡。隋大业二年,改五台县,因山为名,隶雁门郡。”(中华书局P2587,1990年。)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service