JSON XML RDF
placename:

繁畤縣 (traditional Chinese)

繁畤县 (simplified Chinese)

Fanzhi Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 616 to 698
spatial info: POINT point N 39.19315 E 113.29366 (geo data source: 95109)
part of:

雁门郡 Yanmen Jun from 616 to 617
代州 Dai Zhou from 618 to 698
no subunits
data source: CHGIS
source note: 繁畤县(616~698年)治所 隋大业十二年(616年),繁畤县移治武州城,即今繁峙县城东,属雁门郡。唐武德元年(618年)属代州。圣历二年(699年),移治于今繁峙县杏园村。 注: 《旧唐书》卷三十九《志》第十九?地理二 代州中都督府,隋为雁门郡。武德元年,置代州总管,管代、忻、蔚三州。代州领雁门、繁畤、崞、五台四县。(中华书局P1483,1975年) 《元和郡县志》卷十四?河东道三?代州 繁畤县,“隋开皇十八年重置于今县东六十里大堡戍。大业十二年移于武州城。圣历二年,以县在平川难于固守,遂东移于今理。其城三面枕涧,东接峻岅,极为险固。”(中华书局P401,1983年) 《太平寰宇记》卷四十二?河东道三?代州 繁畤县,“隋开皇十八年复置于今县东六十里大堡戍。大业十二年移于武州城。唐圣历二年,以县在平州难以固守,遂东移于今理。其城三面枕涧,东接峻坂,极为险固。” 徐文范《东晋南北朝舆地表》大业“十二年,移繁畤县治武州故城。”(《二十五史补编》第五册P6770,中华书局,1998年。) 光绪《山西通志》卷二十九《府州厅县考》七?代州 繁峙县。“隋开皇十八年,始置繁畤于今县东六十里大堡戎,隶代州。大业二年,罢州,置雁门郡,县仍隶焉。十二年,移治繁畤于西之武州城,即后齐北灵州故治也。唐圣历二年,复东徙于今县南故城,隶代州,为中县。”(中华书局P2593~2594,1990年。) 光绪《繁峙县志》卷一《地理志》隋开皇十八年始置繁峙县于今县东六十里大堡,因汉雁门郡旧县名也。大业十二年移于代西之武州城。 王仲荦《北周地理志》卷九河北上 北灵州,“治武州城,今山西繁峙县东。” (中华书局P884,1980年。) 《太平寰宇记》卷四十二?河东道三?代州 雁门县。武州城,“在县西六十里。东魏置武州,领吐京、齐、新安三郡,以统军户。齐改曰北灵州是也。” 《读史方纪要》卷四十?代州 武州城,“即今县治。汉置繁畤县,建武九年,杜茂击卢芳将贾览于繁畤,败绩。晋咸康三年,代王什翼犍僭位于繁畤北,后因置宫于此。东魏武定初,置武州,领吐京郡、齐郡、新安郡,并寄治繁畤城内。后齐改为北灵州,寻废。”(中华书局P1855,2005年。)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service