JSON XML RDF
placename:

上曲陽縣 (traditional Chinese)

上曲阳县 (simplified Chinese)

Shangquyang Xi (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 23 to 0
spatial info: POINT point N 38.61595 E 114.64456 (geo data source: FROM_FD)
part of:

常山郡 Changshan Jun from 23 to 25
中山国 Zhongshan Guo from 26 to 36
中山国 Zhongshan Guo from 26 to 36
中山国 Zhongshan Guo from 37 to 173
陇州 Long Zhou from 37 to 53
中山国 Zhongshan Guo from 54 to 173
中山郡 Zhongshan Jun from 174 to 219
常山郡 Changshan Jun from 220 to 317
no subunits
data source: CHGIS
source note: 上曲阳县(公元23年-) (起止年份待校正) 约刘玄更始元年(公元23年)以常山亭县恢复旧名。⑴治所在今河北曲阳县城西。⑵东汉属中山国、郡。⑶三国属常山郡。⑷西晋因之。⑸ ⑴按:王莽败后,全国复汉旧郡、县名,但何时复名,未详。据《后汉书》卷11《刘玄刘盆子传》:更始即帝位,建元曰更始元年(23年),“是时海内豪桀翕然响应,皆杀其牧守,自称将军,用汉年号,以待诏命,旬月之间,徧于天下”。(2册,469页)据此,姑作刘玄更始元年(23年)复旧名。 ⑵《元和郡县图志》卷:恒阳县,“本汉上曲阳县,属常山郡。后汉属中山国。髙齐天保七年除‘上’字但为曲阳县,属中山郡。隋开皇六年,改曲阳为石邑县,其年移石邑于井陉县,属恒州。七年于此置恒阳县,属定州,以在恒山之南,因以为名。”(中华书局,第514页) 嘉庆《清一统志》卷55:“上曲阳故城,在曲阳县西。战国时赵邑。《史记?赵世家》:武灵王二十一年,攻中山,合军曲阳。汉置上曲阳县。《灌婴传》:婴从击陈豨,降上曲阳。《水经注》:本岳牧朝宿之邑,县在山曲之阳,是曰曲阳。有下,故此为上矣。《元和志》:恒阳县,东至定州六十里,本汉上曲阳县。髙齐天保七年,除上字,但为曲阳。隋开皇六年,改为石邑。其年移石邑于井阴,于此置恒阳县,以在恒山之南,因以为名。《唐书?地理志》:元和十五年,更名曲阳。旧《志》:故城在今县西四里,后魏移今治。”(第17册,第7页) 《河北省志》第2卷《建置志》:“治今曲阳县曲阳镇西2公里。”(河北人民出版社,第18页) ⑶《续汉书?郡国志》,《后汉书》,第12册,第3435页。 ⑷吴增仅撰、杨守敬补正:《三国郡县表附考证》,《二十五史补编》本,第26页。 ⑸《晋书》卷14《地理上》,第2册,第425页。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service