JSON XML RDF
placename:

上曲陽縣 (traditional Chinese)

上曲阳县 (simplified Chinese)

Shangquyang Xi (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from -221 to 13
spatial info: POINT point N 38.61595 E 114.64456 (geo data source: FROM_FD)
part of:

恒山郡 Hengshan Jun from -221 to -207
常山郡 Changshan Jun from -206 to -203
常山郡 Changshan Jun from -206 to -115
常山郡 Changshan Jun from -206 to 8
常山郡 Changshan Jun from -202 to 13
常山郡 Changshan Jun from -114 to 13
常山郡 Changshan Jun from 9 to 13
no subunits
data source: CHGIS
source note: 上曲阳县(前221年-公元13年) 战国赵邑,秦县。⑴治所在今河北曲阳县城西。⑵属恒山郡。西汉属常山郡。新莽时改名常山亭县。⑶ ⑴《史记》卷43《赵世家》:赵武灵王“二十一年,攻中山。赵袑为右军,许钧为左军,公子章为中军,王并将之。牛翦将车骑,赵希并将胡、代。赵与之陉,合军曲阳,(《集解》:徐广曰:上曲阳在常山,下曲阳在巨鹿。《正义》:《括地志》云:上曲阳故城在定州曲阳县西五里。按:合军曲阳,即上曲阳也,以在常山郡也。)攻取丹邱、华阳、鸱之塞。”(《史记》,第6册,第1811页) 《汉书?地理志下》常山郡有上曲阳县(第6册,第1576页)。 《水经注》卷11:“其水又东径上曲阳县故城北,本岳牧朝?之邑也。古者,天子巡狩,常以岁十一月至于北岳,侯伯皆有汤沐邑,以自斋洁。周昭王南征不还,巡狩礼废,邑郭仍存。秦罢井田,因以立县。城在山曲之阳,是曰曲阳;有下,故此为上矣。”(《水经注校释》,第207页) 史念海《秦县考》有曲阳县(《禹贡》第7卷第6、7合期,第302页) ⑴后晓荣:《秦代政区地理》:“战国赵三孔布有‘上*阳’布,‘*’为‘曲’字异体,此布币应释读‘上曲阳’。……此秦曲阳县或为汉上曲阳之前身,其故址在今河北省曲阳西。”(社会科学文献出版社2009年版,第353页。) ⑵《元和郡县图志》卷:恒阳县,“本汉上曲阳县,属常山郡。后汉属中山国。髙齐天保七年除‘上’字但为曲阳县,属中山郡。隋开皇六年,改曲阳为石邑县,其年移石邑于井陉县,属恒州。七年于此置恒阳县,属定州,以在恒山之南,因以为名。”(中华书局,第514页) 嘉庆《清一统志》卷55:“上曲阳故城,在曲阳县西。战国时赵邑。《史记?赵世家》:武灵王二十一年,攻中山,合军曲阳。汉置上曲阳县。《灌婴传》:婴从击陈豨,降上曲阳。《水经注》:本岳牧朝宿之邑,县在山曲之阳,是曰曲阳。有下,故此为上矣。《元和志》:恒阳县,东至定州六十里,本汉上曲阳县。髙齐天保七年,除上字,但为曲阳。隋开皇六年,改为石邑。其年移石邑于井阴,于此置恒阳县,以在恒山之南,因以为名。《唐书?地理志》:元和十五年,更名曲阳。旧《志》:故城在今县西四里,后魏移今治。”(第17册,第7页) 《河北省志》第2卷《建置志》:“治今曲阳县曲阳镇西2公里。”(河北人民出版社,第18页) ⑶《汉书》卷28《地理志》,第6册,第1576页。 按:据《汉书》卷99中《王莽传中》:天凤元年(14年),“郡县以亭为名者三百六十,以应符命文也”。又曰:郡有内郡、近郡、边郡,“合百二十有五郡。九州之内,县二千二百有三”。(12册,4136—4137页)据此,姑作县在新莽天凤元年(14年)改名。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service