JSON XML RDF
placename:

鮦陽縣 (traditional Chinese)

鲖阳县 (simplified Chinese)

Tongyang Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 206 to 529
spatial info: POINT point N 33.08230 E 114.96882 (geo data source: FROM_FD)
part of:

汝南郡 Runan Jun from 206 to 269
汝阴郡 Ruyin Jun from 270 to 290
新蔡郡 Xincai Jun from 291 to 335
汝阴郡 Ruyin Jun from 336 to 368
新蔡郡 Xincai Jun from 369 to 478
北新蔡郡 Beixincai Jun from 479 to 490
新蔡郡 Xincai Jun from 491 to 529
no subunits
data source: CHGIS
source note: 鲖阳县(206—529年) 西汉高帝公元前206年置县,属汝南郡,①治所在今安徽省临泉县鲖城镇一带。② 东汉因之。③ 西晋泰始二年(270年),新置汝阴郡,鲖阳县改属汝阴郡。④ 西晋惠帝291年,分汝阴郡立新蔡郡,鲖阳县改属新蔡郡。⑤ 东晋成帝咸康二年(336年),新蔡郡省入汝阴郡,鲖阳县同时并入汝阴郡。⑥ 东晋369年,重置新蔡郡,鲖阳县改属新蔡郡。⑦ 萧齐479年,置北新蔡郡,鲖阳县改属北新蔡郡,为北新蔡郡郡治。⑧ 北魏491年,改属新蔡郡。⑨ 北魏孝庄帝永安529年,鲖阳县因战乱废。⑩ 注: ① 《汉书》卷二十八上:“汝南郡,高帝置。莽曰汝汾。分为赏都尉。属豫州。户四十六万一千五百八十七,口二百五十九万六千一百四十八。县三十七:……鲖阳,应劭曰:‘在鲖水之阳也。’孟康曰:‘鲖音纣’”(北京:中华书局,1962年,第6 册,第1561页。) ② 《大清一统志》卷二百十六:“鲖阳故城,在新蔡县东北七十里,汉置县,属汝南郡。应劭曰鲖水之阳。后汉永平元年,封阴庆为侯邑。晋属汝阴郡,后属新蔡郡。咸康二年,省入新蔡,后复置。刘宋因之。后魏永安中陷,武定中复。齐废。隋开皇十一年复置,属汝阳郡。唐初属沈州。贞观初废。章怀太子曰,鲖阳城在新蔡县北。”(《续修四部丛刊》,上海:商务印书馆,1934年。)根据地图查询,新蔡县东北有安徽省临泉县鲖城镇,实际位置为新蔡县正北略偏东方向,与章怀太子所说新蔡县北亦相符。 ③ 《后汉书》志第二十:“汝南郡,高帝置。洛阳东南六百五十里。三十七城,户四十万四千四百四十八,口二百一十万七百八十八。……鲖阳,侯国。”(北京:中华书局,1965年,第12 册,第3424页。) ④ 《晋书》卷十四:“汝阴郡,魏置郡,后废,泰始二年复置。统县八,户八千五百。汝阴,故胡子国。慎,故楚邑。原鹿。固始。鲖阳。新蔡。宋,侯相。褒信。”(北京:中华书局,1974年,第421页。) ⑤ 《大清一统志》卷二百十五:“新蔡县,……春秋时,蔡徙都此。秦置新蔡县。汉属汝南郡。后汉因之。晋分属汝阴郡。惠帝分立新蔡郡。刘宋因之。后魏仍为新蔡郡治。”(《续修四部丛刊》,上海:商务印书馆,1934年。)又,《晋书》卷十四:“惠帝分汝阴立新蔡,分梁国立陈郡,分汝南立南顿。”(北京:中华书局,1974年,第421页。) ⑥ 《宋书》卷三十六:“新蔡太守,晋惠帝分汝阴立,今帖治汝南。领县四。户二千七百七十四,口一万九千八百八十。去州陆六百。去京都水二千五百,陆一千四百。鲖阳令,汉旧县。晋成帝咸康二年,省并新蔡,后又立。固始令,故名寝丘之地也。汉光武更名。晋成帝咸康二年,并新蔡,后又立。新蔡令,汉旧县。苞信令,前汉无,后汉属汝南,晋太康地志属汝阴。后汉郡国、晋太康地志并作‘褒’。”(北京:中华书局,1974年,第1082页。)又,《宋书》卷三十六:“汝阴太守,晋武帝分汝南立,成帝咸康二年,省并新蔡,后复立。领县四。户二千七百四十九,口一万四千三百三十五。”(北京:中华书局,1974年,第1085页。)又,《魏书》卷一百六中:“新蔡郡,晋置,孝昌中陷,后复。治石母台。领县三。户一千九百一十七,口四千七百七十八。新蔡,二汉属汝南,晋属汝阴。孝昌中陷,后复属。鲖阳,二汉属汝南,晋属汝阴,司马衍并新蔡,后复属,魏因之。永安中陷,武定中复。有蔡城。固始,二汉属汝南,晋属汝阴。前汉寖,后汉光武更名,后属。”(北京:中华书局,1974年,第2534页。) ⑦ 《宋书》卷三十六:“新蔡太守,晋惠帝分汝阴立,今帖治汝南。领县四。户二千七百七十四,口一万九千八百八十。去州陆六百。去京都水二千五百,陆一千四百。鲖阳令,汉旧县。晋成帝咸康二年,省并新蔡,后又立。固始令,故名寝丘之地也。汉光武更名。晋成帝咸康二年,并新蔡,后又立。新蔡令,汉旧县。苞信令,前汉无,后汉属汝南,晋太康地志属汝阴。后汉郡国、晋太康地志并作‘褒’。”(北京:中华书局,1974年,第1082页。)分立具体年份不详,姑取东晋时段中点369年。 ⑧ 《南齐书》卷十四:“豫州,……北新蔡郡:鲖阳,新蔡、固始、苞信。”(北京:中华书局,1972年,第251页。)鲖阳县为北新蔡郡郡治,系根据郡下各县排列顺序推断。另,《隋书》卷三十:“汝南郡,……新蔡,齐置北新蔡郡,魏曰新蔡郡,东魏置蔡州。后齐废州置广宁郡。开皇初郡废。十六年置舒州及舒县、广宁县。仁寿元年改广宁曰汝北。大业初州废,改汝北曰新蔡。又后齐置永康县,后改名曰澺水,至是及舒县并废入焉。”(北京:中华书局,1973年,第839页。) ⑨ 《隋书》卷三十:“汝南郡,……新蔡,齐置北新蔡郡,魏曰新蔡郡,东魏置蔡州。后齐废州置广宁郡。开皇初郡废。十六年置舒州及舒县、广宁县。仁寿元年改广宁曰汝北。大业初州废,改汝北曰新蔡。又后齐置永康县,后改名曰澺水,至是及舒县并废入焉。”(北京:中华书局,1973年,第839页。) ⑩ 《魏书》卷一百六中
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service