JSON XML RDF
placename:

朱陽縣 (traditional Chinese)

朱阳县 (simplified Chinese)

Zhuyang Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 580 to 593
spatial info: POINT point N 33.96489 E 110.88450 (geo data source: FROM_FD)
part of:

义川郡 Yichuan Jun from 580 to 582
洛州 Luo Zhou from 583 to 583
no subunits
data source: CHGIS
source note: 朱阳县 580—593年 今河南卢氏西南磨沟口附近洛河南岸 北周大象二年(580年)移治卢氏县西南[阝焉]渠谷(1),属义川郡(2)。隋开皇三年(583年)属洛州,四年(584年)移治洛河北(3)。治今河南卢氏西南磨沟口附近洛河南岸(4)。 注: (1)《元和郡县志》卷6《河南道二》:虢州,朱阳县,后魏太和十四年,立朱阳郡并朱阳县;周武帝保定二年,又省郡。隋开皇四年北属陕州,大业三年改属虢州。(北京,中华书局,1983年,上册,164页)《太平寰宇记》卷6《虢州》:朱阳县,后魏太和十四年,于今县南一百五十里立朱阳郡,孝昌二年省郡,大统二年又立,属东义州,仍于理所置朱阳县以属焉。后周保定二年省郡。大象二年移县于今卢氏县西南[阝焉]渠谷中,隋开皇四年移理洛水北,大业二年移于芹池川,即今县也。至皇朝乾德六年并入恒农县。太平兴国七年再置。(北京,中华书局,2007年,1册,111-2页) (2)王仲荦《北周地理志》卷7《河南上》义川郡朱阳。(北京,中华书局,1980年,下册,609页) (3)《隋书》卷30《地理志中》:河南郡,旧置洛州,大业元年改曰豫州;陕,后魏置,及置陕州、恒农郡;后周又置崤郡,开皇初郡并废,大业初州废。弘农郡,大业三年置;朱阳,旧置朱阳郡,后周郡废。(北京,中华书局,1973年,3册,834、840-1页) (4)《太平寰宇记》卷6《虢州》:朱阳县,大象二年移县于今卢氏县西南[阝焉]渠谷中,隋开皇四年移理洛水北。《水经注疏》卷15《洛水》:洛水迳隖渠关北,隖渠水出南隖渠山,即荀渠山也。其水一源两分,一水西北流,屈而东北入于洛,其一水东北迳隖渠城西,故关城也,其水东北流注于洛。洛水又东,迳卢氏县故城南,有卢氏川水注之。(南京,江苏古籍出版社,1989年,中册,1292-3页)[阝焉]渠即隖渠,卢氏川水即今河南卢氏县东一水,南流注入洛河,则隖渠水在今卢氏西,洛河南岸;今卢氏以西、洛河以南,河流大多东南、西北向,只有磨沟口以西一河,源出熊耳山分水岭,东南屈曲而北折东北注洛河;形势与《水经注》相符,参考《元和志》姑定于此。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service