JSON XML RDF
placename:

弘農縣 (traditional Chinese)

弘农县 (simplified Chinese)

Hongnong Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 728 to 959
spatial info: POINT point N 34.52751 E 110.86538 (geo data source: FROM_AC)
part of:

虢州 Guo Zhou from 728 to 741
弘农郡 Hongnong Jun from 742 to 757
弘农郡 Hongnong Jun from 758 to 959
no subunits
data source: CHGIS
source note: 弘农县 728—959年 今河南灵宝 唐开元十六年(728年)改恒农复为弘农,虢州治,天宝元年(742年)为弘农郡治,乾元元年(758年)复为弘农郡治(1)。北宋建隆元年(960年)改为常农(2)。治今河南灵宝(3)。 注: (1)《旧唐书》卷38《地理志一》:虢州,汉弘农郡,隋废郡为弘农县,属陕州。隋末复置郡,义宁元年,改为凤林郡,仍于卢氏置虢郡,改凤林为鼎州,贞观八年,废鼎州,移虢州于今治,天宝元年改为弘农郡,乾元元年复为虢州。弘农,神龙元年改“弘”为 “恒”,开元十六年复为弘农,州所治也。(北京,中华书局,1975年,5册,1429页)《新唐书》卷38《地理志二》:虢州弘农郡,本虢郡,治卢氏,义宁元年析弘农郡三县置,贞观八年徙治弘农,天宝元年更郡名。弘农,本隋弘农郡,义宁元年曰凤林,武德元年曰鼎州,贞观八年州废,县皆来属。神龙元年避孝敬皇帝讳,曰恒农,开元十六年复故。(北京,中华书局,1975年,4册,986页) (2)《宋史》卷87《地理志三》:虢州,虢略,唐弘农县,建隆初改常农,至道三年改今名。(北京,中华书局,1977年,7册,2145页)《元丰九域志》卷3《永兴军路》:虢州,皇朝建隆元年改常农,至道三年改弘农,寻改虢郡,治虢略县。建隆元年改弘农县为常农,至道三年改常农县为虢略。(北京,中华书局,1984年,上册,115-6页) (3)《元和郡县志》卷6《河南道二》虢州,弘农县,本汉旧县,隋大业二年省,三年复于今湖城县西南一里置,寻移就郡理。其年,移郡于鸿胪川,县亦随徙,即今县是也。(北京,中华书局,1983年,上册,162页)《太平寰宇记》卷6《虢州》:恒农县,隋大业三年复于今湖城县西南一里上阳宫南置,寻移县就郡理,其年又与郡同移于鸿胪川,即今县理是也。(北京,中华书局,2007年,1册,108页)《读史方舆纪要》卷48《河南三》:陕州灵宝县,宋熙宁中,改宏农县曰虢略,元废。(北京,中华书局,3册,2088 页)《清嘉庆一统志》卷221《陕州二?古迹》:宏农故城,在灵宝县南。县志,县南四十里,有虢略镇。(《四部丛刊续编》80册,商务印书馆,1934年)《河南省地名词典》:灵宝县,城关镇,唐贞观八年为虢州治,隋大业二年为弘农县治所,北宋至道三年为虢略县治所,元至元八年废为镇。1959年县城迁此;1979年设虢略镇,1982年改为城关镇。(北京,商务印书馆,1993年,363页)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service