JSON XML RDF
placename:

建成侯國 (traditional Chinese)

建成侯国 (simplified Chinese)

Jiancheng Houg (Pinyin)

type: guo country
temporal span: from -55 to 22
spatial info: POINT point N 33.88723 E 116.42841 (geo data source: FROM_FD)
part of:

沛郡 Pei Jun from -55 to 0
沛郡 Pei Jun from 1 to 13
吾符郡 Wufu Jun from 14 to 22
no subunits
data source: CHGIS
source note: 建成侯国 前55--22年 今河南永城东南侯岭西 汉五凤三年(前55年)以建成县复为侯国(1),属沛郡,天凤元年(14年)属吾符郡(2),更始元年(23年)复为县(3)。治今河南永城东南侯岭西(4)。 注: (1)《汉书》卷18《外戚恩泽侯表》:建成康侯释之,六年封。孝惠七年免。高后元年封,八年,反诛。建成定侯黄霸,五凤三年封,居摄二年,侯辅嗣,王莽败绝。沛。(北京,中华书局,1962年,3册,680、701页) (2)《汉书》卷28上《地理志上》:沛郡,故秦泗水郡,高帝更名。莽曰吾符。建成,侯国。(6册,1572页)同书卷99中《王莽传中》:天凤元年,分颍川等为六队郡;官名悉改,以亭为名者三百六十,以应符命文,九州之内,县二千二百有三。(12册,4136~7页)今作此年改。 (3)王莽败亡后复旧制。 (4)《清嘉庆一统志》卷194《归德府二?古迹》:建城故城,在永城县东南。(商务印书馆,1934年,《四部丛刊续编》71册)《河南省地名词典》:永城县侯岭,在城关镇东南9公里,西部二郎庙湖为建成侯国旧址。(北京,商务印书馆,1993年,410页)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service