JSON XML RDF
placename:

興道縣 (traditional Chinese)

兴道县 (simplified Chinese)

Xingdao Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 730 to 1264
spatial info: POINT point N 33.22109 E 107.54173 (geo data source: FROM_AC)
part of:

洋州 Yang Zhou from 730 to 741
洋川郡 Yangchuan Jun from 742 to 755
洋川郡 Yangchuan Jun from 742 to 755
洋川郡 Yangchuan Jun from 756 to 757
洋州 Yang Zhou from 1037 to 1264
no subunits
data source: CHGIS
source note: 兴道县(730—1264) 开元十八年(730),分兴道县置华阳县。天宝元年(742),属洋川郡。天宝十五年(756),成为洋川郡治。乾元元年(758),属洋州。(1)光启三年(887),属武定军。(2)景佑四年(1037),属洋州。(3)元至元二年(1265),省兴道、真符二县入洋州。(4) 注: (1)、《旧唐书》卷39志19地理二:“洋州下 隋汉川郡之西乡县。武德元年,割梁州三县置洋州。四年,又置洋源县。天宝元年,改为洋川郡。乾元元年,复为洋州。旧领县四,户二千二百二十六,口一万八千六十。天宝领县五,户二万三千八百四十九,口八万八千三百二十七。在京师南八百里,至东都二千里。西乡,本汉成固县地,蜀立西乡县。后魏于此置洋州,以水为名。黄金,汉安阳县地,属汉中郡。后魏置黄金县,水名也。隋县治巴岭镇,贞观三年,移于今治。兴道,隋兴势县。贞观二十三年,改为兴道。洋源,武德七年,分西乡县置。真符,开元十八年,分兴道置华阳县。天宝七年,改属京兆,仍改为真符。十一年,还属洋川郡。”(中华书局,1975年,第1533页)。 (2)、《读史方舆纪要》卷56陕西五:“洋县……唐初属洋州,贞观二十三年改为兴道县。其后移洋州治此,光启三年升为武定军节度。” (3)、《宋史》卷89志42地理五:“洋州,望,洋川郡,武康军节度。旧武定军,景祐四年改。建炎以后,尝置蓬、巴、洋州安抚使,寻罢。崇宁户四万五千四百九十,口九万八千五百六十七。贡隔织。县三:兴道,望。西乡,上。真符。中。”(中华书局,1977年,第2222页) (4)、《元史》卷60志12:“ 洋州,下。唐改洋(州)[川]郡,又复为洋州,后更革不常。宋复为洋州。元至元二年,省兴道、真符二县入州。“(中华书局,1976年,第1427页)。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service