JSON XML RDF
placename:

南鄭縣 (traditional Chinese)

南郑县 (simplified Chinese)

Nanzheng Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 581 to 1133
spatial info: POINT point N 33.07615 E 107.04581 (geo data source: FROM_FD)
part of:

汉川郡 Hanchuan Jun from 581 to 606
汉川郡 Hanchuan Jun from 607 to 617
梁州 Liang Zhou from 618 to 724
梁州 Liang Zhou from 618 to 731
梁州 Liang Zhou from 725 to 741
梁州 Liang Zhou from 732 to 741
汉中郡 Hanzhong Jun from 742 to 755
汉中郡 Hanzhong Jun from 756 to 758
梁州 Liang Zhou from 759 to 783
兴元府 Xingyuanfu from 784 to 1133
no subunits
data source: CHGIS
source note: 南郑县(581—1133) 大业元年(581),改光义为南郑(1),属汉川郡。(2)武德元年(618)属梁州,天宝元年(742)属汉中郡,乾元元年(759)属梁州,兴元元年(784)属兴元府,均为首县。(3)宋为兴元府首县。(4) 注: (1)、《太平寰宇记》:南鄭縣,舊二十四鄉,今五鄉。本漢舊縣,屬漢中郡。后魏廢帝三年,改為光義縣,移理州東光義府。隋開皇初,復為南鄭縣。大業八年,移南縣理郡西城,南臨漢水,即今所理。(中华书局, (2)、《隋书》卷29志24地理上:“汉川郡,旧置梁州。统县八,户一万一千九百一十。南郑旧置汉川郡。开皇初郡废,大业初置郡。又西魏置白云县,至是并入焉。有黄牛山、龙冈山。西,旧曰嶓冢,大业初改焉。有关官。有定军山、百牢山、街亭山、嶓冢山。有汉水。褒城开皇初曰褒内。仁寿九年因失印更给,改名焉。有关官。有女郎山。城固 兴势旧置傥城郡,开皇初郡废。西乡旧曰丰宁,置洋州,及洋川郡。开皇初废郡,大业初废州,改县曰西乡。又旧有怀昌郡,后周废为怀昌县,至是入焉。有洋水。黄金。难江,后周置集州及平桑郡。开皇初郡废,大业初州废。”(中华书局,1973年,第817页)。 (3)、《旧唐书》卷39志19地理二:“梁州兴元府 隋汉川郡。武德元年,置梁州总管府,管梁、洋、集、兴四州。梁州领南郑、褒中、城固、西四县。二年,改城固为唐固,割西县置褒州。三年,置白云县。七年,改总管为都督,督梁、洋、集、兴、褒五州。梁州领南郑、褒中、白云四县。八年,废褒州,以西、金牛二县来属。九年,省白云县入城固。贞观三年,复改唐固为城固。五年,改褒中为褒城。六年,废都督府。八年又置,依旧督梁、洋、集、壁四州。十七年又罢。显庆元年,复置都督府,督梁、洋、集、壁四州。开元十三年,改梁州为褒州,依旧都督府。二十年,又为梁州。天宝元年,改为汉中郡,仍为都督府,乾元元年,复为梁州。兴元元年六月,升为兴元府。官员资序,一切同京兆、河南二府。旧领县五,户六千六百二十五,口二万七千五百七十六。天宝领县六,户三万七千四百七十,口十五万三千七百一十七。至京师一千二百二十三里,至东京二千七百八里。”(中华书局,1975年,第1528页)。 (4)、《宋史》卷89志42地理五:“兴元府,次府,梁州,汉中郡,山南西道节度。……县四:南郑,次赤。城固,次畿。褒城,次畿。西。次畿。至道二年,割隶大安军。三年,还隶。有锡冶一务。茶场一。熙宁八年置。南渡后,增县一:廉水,次畿。绍兴四年,析南郑县置,以廉水为名。”(中华书局,1977年,第2221—2222页)。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service