JSON XML RDF
placename:

丹溪縣 (traditional Chinese)

丹溪县 (simplified Chinese)

Danxi Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 619 to 642
spatial info: POINT point N 28.89238 E 106.66245 (geo data source: FROM_FD)
part of:

南州 Nan Zhou from 619 to 619
僰州 Bo Zhou from 620 to 620
僰州 Bo Zhou from 621 to 621
南州 Nan Zhou from 622 to 642
no subunits
data source: CHGIS
source note: 丹溪县(619—642年)

唐武德二年(619年)置,属南州。三年(620年)改南州为僰州,县属之。五年(622年)复曰南州。①故治在今四川綦江县南三十里篆塘。②贞观十七年(643年)废。

注:
①《旧唐书》卷40《地理志三》:“南州,下。武德二年置,领隆阳、扶化、隆巫、丹溪、灵水、南川六县。三年改为僰州。四年复为南州。贞观五年置三溪县。七年又置当山、岚山、归德、汶溪四县。十一年,又废扶化、隆巫、灵水三县。天宝元年改为南川郡。乾元元年复为南州。……南川,武德二年置隆阳县。先天元年改为南川,州所治。三溪,贞观五年置。”(第4册,1628页)《新唐书》卷41《地理志五》:“南州南川郡,下。武德二年开南蛮置,三年更名僰州,四年复故名。……县二:南川,中下。本隆阳,武德二年置。并置扶化、隆巫、丹溪、灵水四县。贞观十一年省扶化、隆巫、灵水。先天元年更隆阳曰南川。三溪,中下。贞观五年置。七年又置当山、岚山、归德、汶溪四县。八年皆省。”(第5册,1076页)《太平寰宇记》卷122南州:“唐武德二年割渝州之东界地置州,领隆阳、扶化、隆巫、丹溪、灵水、南川六县。三年又改僰州。四年又改为南川。贞观五年又置三溪县。七年又置当山、岚山、归德、汶溪四县。八年又废当山、岚山、归德、汶溪四县。十一年又废扶化、隆巫、灵水三县,但领隆阳、丹溪、三溪三县。十七年又废三溪县。先天元年改隆阳为南川县,开宝元年改州为南川郡。乾元元年复为南州。领县二:南川、三溪。”(光绪金陵书局本)按:《寰宇记》所言“(贞观)十七年又废三溪县”,“三溪”当为“丹溪”之误。
②《清嘉庆一统志》第143册卷388《重庆府二·古迹》:“丹溪废县,在綦江县东南。……《寰宇记》:丹溪县在南川县东南三十里。于丹溪水曲置,因名。贞观十七年废。”《清嘉庆一统志》第143册卷388《重庆府一·山川》:“丹溪,在巴县东南,自綦江县流来,源出当时涅婆山,水色如丹,东北流五十里入江,曰丹溪口。”约即今綦江,今定丹溪县于綦江县东南三十里篆塘,正汉綦江曲直处。
③见①。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service