JSON XML RDF
placename:

石鏡縣 (traditional Chinese)

石镜县 (simplified Chinese)

Shijing Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 556 to 964
spatial info: POINT point N 30.00394 E 106.25956 (geo data source: FROM_AC)
part of:

垫江郡 Dianjiang Jun from 556 to 582
合州 He Zhou from 582 to 582
合州 He Zhou from 583 to 597
合州 He Zhou from 583 to 588
合州 He Zhou from 583 to 964
合州 He Zhou from 589 to 606
合州 He Zhou from 598 to 606
涪陵郡 Fuling Jun from 607 to 617
合州 He Zhou from 618 to 718
合州 He Zhou from 719 to 741
巴川郡 Bachuan Jun from 742 to 581
no subunits
data source: CHGIS
source note: 石镜县(556—964年)

西魏恭帝三年(556年)改东宕渠郡为垫江郡,改郡治垫江县名为石镜县。①故治即今四川合川县治。②隋开皇三年(583年)垫江郡废,县为合州治。大业三年(607年)为涪陵郡治。唐武德元年(618年)复为合州治。天宝元年(742年)为巴川郡治。乾元元年(582年)复为合州治。③宋乾德三年(965年)改为石照县。④

注:
①《隋书》卷29《地理志上》:“涪陵郡,西魏置合州。……统县三:石镜,旧曰垫江,置宕渠郡。西魏改郡为垫江,县为石镜。开皇初郡废。大业初置涪陵郡。”(第3册,825页)《元和郡县志》卷33《剑南道下》:“合州……今州即汉巴郡之垫江县地也。宋文帝元嘉中,于此置东宕渠郡。后魏恭帝于东宕渠郡改置合州,以涪江自梓、遂州东来,至州南与嘉陵江合流,因名合州。……石镜,上。郭下。……宋文帝于此置东宕渠郡。”(下册,855—856页)宋元嘉中,姑作元嘉十五年(438年)。《太平寰宇记》卷136“合州巴川郡,今理石镜县。……今州即巴郡地。自秦至晋皆同之。宋于此置东宕渠郡。后魏大统初,其地入魏。恭帝三年改东宕渠为垫江郡,改县为石镜,以涪水北有园石似镜,因以名之。仍于郡置合州。盖取涪汉二水合于此,故为州称。后周于此复立宕渠郡。隋开皇初郡废,而州存,改合州为涪州。大业初改州为涪陵郡。武德元年复为合州,领石镜、汉初、赤水三县。又置新明县。长安三年置铜梁县。开元末置巴川县。天宝元年改合州为巴川郡。乾元元年复为合州。城临峡江之上,实控束之地。……石镜,本汉垫江县,属巴郡。宋改为宕渠县。后魏恭帝二年为石镜县邑。有青石如镜可照,故以为名。”(光绪金陵书局本)
②《清嘉庆一统志》第143册卷388《重庆府二·古迹》:“石照废县,今合州治。汉置垫江县,属巴郡。西魏改曰石镜,为合州治。宋初改曰石照。明初省县入州。……《寰宇记》:宋于此置东宕渠郡。魏恭帝三年改东宕渠为垫江郡,改县为石镜。以涪水北有园石似镜,因名。仍于郡治合州,盖取涪、汉二水合于此,故为州称。城临峡江之上,实控东之地。旧志:宋淳祐三年,余玠知重庆府,徙州城治钓鱼山,县亦随徙焉。元至元二十二年州县始复还故治。”按:涪水即今涪江,汉水即今嘉陵江,二水会合处,即今合川县治(1913年改合州为合川县)。
③见①。
④《宋史》卷89《地理志五》:“合州,巴川郡。军事。淳祐三年移州治于钓鱼山。……县五:石照,中。魏石镜县。乾德三年改。”(第7册,2219页)《元丰九域志》卷7《梓州路》:“合州治石照县。……乾德三年改石镜县为石照县。”(上册,329页)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service