JSON XML RDF
placename:

石首縣 (traditional Chinese)

石首县 (simplified Chinese)

Shishou Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 1086 to 1911
spatial info: POINT point N 29.72431 E 112.40646 (geo data source: FROM_AC)
part of:

江陵府 Jiangling Fu from 1086 to 1134
江陵府 Jiangling Fu from 1086 to 1087
江陵府 Jiangling Fu from 1088 to 1173
江陵府 Jiangling Fu from 1135 to 1173
荆南府 Jingnan Fu from 1174 to 1176
江陵府 Jiangling Fu from 1177 to 1275
江陵路 Jiangling Lu from 1276 to 1328
中兴路 Zhongxing Lu from 1329 to 1363
荆州府 Jingzhou Fu from 1364 to 1375
荆州府 Jingzhou Fu from 1364 to 1790
荆州府 Jingzhou Fu from 1376 to 1911
荆州府 Jingzhou Fu from 1791 to 1911
no subunits
data source: CHGIS
source note: 石首县(1086年——1911年)(钱林书编写)

北宋元祐元年(1086年)迁置,治今湖北石首市。(1)属江陵府。南宋淳熙元年(1174年)属荆南府,四年复属江陵府。(2)蒙古至元十三年(1276年)属江陵路,天历二年(1329年)属中兴路。(3)元至正二十四年(1364年)属荆州府。明同。(4)清不改。(5)1912年废府,改属湖北省。(6)

注:
(1)石首市地方志编纂委员会编《石首县志》中之《县治变迁》:“宋熙宁六年(1073年),县治迁调关东15里之槎港山。宋元祐元年(1086年)复置建宁县,石首县治复迁回原址,县署设绣林山南。”(北京,红旗出版社,1990年,53页)按:《读史方舆纪要》卷78《湖广四·荆州府》石首县绣林山:在“县西南二里,一名阳岐山”。(北京,中华书局,1955年,4册,3344页)据牛汉平《明代政区沿革综表·湖广省总表》,荆州府石首县,即今湖北省石首市。(北京,中国地图出版社,1997年,134页)故作县治在今湖北省石首市。
(2)《宋史》卷88《地理志四·荆湖北路》江陵府:建炎四年(1130年)置荆南府、
归峡州、荆门公安军镇抚使,绍兴五年罢。淳熙元年(1174年),还为荆南府。未几,复为江陵府制置使。领有石首县。(北京,中华书局,1977年,7册,2193页)宋王象之《舆地纪胜》卷64《荆湖北路》江陵府:唐平萧铣为荆州,置大都督府,改江陵郡复为荆州,置荆南节度使。置南都以荆州为江陵府。国朝以高继冲为江陵尹,己而继冲纳土归于版图。中兴以来,“改江陵府为荆南府。(注:在淳熙元年。未几,因周必大奏:荆南要是节镇,江陵自是府号,失于厘正。有旨依旧,以江陵府为名。)未几,复旧为江陵府(注:见上。又《容斋随笔》云:荆州额曰荆南,府曰江陵。而守臣则曰知荆南,通判则曰通判荆南。自余掾幕官则曰江陵府。至淳熙四年,始尽以江陵为称。)”(北京,中华书局,1992年,3册,2189、2190、2191页)明《[嘉靖]湖广图经志书》卷6《荆州府》建置沿革:唐“上元初,又改江陵府,号南都。宋置荆湖北路。淳熙初改曰荆南府,寻复为江陵府。”(《日本藏中国罕见地方志丛刊》,北京,书目文献出版社,1991年,上册,489页)按:当本江陵府,南宋淳熙元年(1174年)改为荆南府,四年复为江陵府。领有石首县。而《宋志》“建炎四年(1130年)置荆南府、归峡州、荆门公安军镇抚使,绍兴五年罢。”似为荆州额名。又顾祖禹《读史方舆纪要》卷78《湖广四》荆州府:“宋亦曰江陵府。建炎四年,改荆南府。淳熙中,复曰江陵府。元为江陵路。”(北京,中华书局,1955年,4册,3330页)与之有异。
(3)《元一统志》卷3《河南江北等处行中书省》:江陵路领有石首县。(北京,中华书局,1966年,上册,345页)又《元史》卷59《地理志二·河南江北等处行中书省》中兴路:“唐荆州,复为江陵府。宋为荆南府。元至元十三年(1276年),改上路总管府,设录事司。天历二年(1329年),以文宗潜藩,改为中兴路。”领有石首县。(北京,中华书局,1976年,5册,1417页)
(4)《明史》卷44《地理志五·湖广》荆州府:“元中兴路,属荆湖北道。太祖甲辰年九月改为荆州府,属湖广行省。”领有石首县。(北京,中华书局,1974年,4册1081页)按:明太祖甲辰年,即元至正二十四年(1364年),当此年改属荆州府。
(5)《清史稿》卷67《地理志十四·湖北》荆州府领有石首县。(北京,中华书局,1977年,8册,2177页)
(6)郑宝恒《民国时期政区沿革·北京政府时期》湖北省荆南道江陵县:本旧荆州府附廓首县,1912年1月裁府留县。石首县当属湖北省。(武汉市,湖北教育出版社,2000年,93页)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service