JSON XML RDF
placename:

遵化縣 (traditional Chinese)

遵化县 (simplified Chinese)

Zunhua Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 600 to 971
spatial info: POINT point N 22.38199 E 109.28937 (geo data source: FROM_AC)
part of:

钦州 Qin Zhou from 600 to 606
宁越郡 Ningyue Jun from 607 to 620
钦州 Qin Zhou from 621 to 621
南亭州 Nanting Zhou from 622 to 627
钦州 Qin Zhou from 628 to 741
宁越郡 Ningyue Jun from 742 to 757
钦州 Qin Zhou from 758 to 971
no subunits
data source: CHGIS
source note: 遵化县(600-971年)治所(张修桂编写)

隋开皇二十年(600年)置县,钦州,大业三年(607年),属宁越郡(1)。治所即今广西灵山县南新圩镇(2)。唐武德四年(621年)属钦州,五年属南亭州,贞观二年(628年)废南亭州,县仍属钦州,天宝元年(742年)属宁越郡,乾元元年(758年)复属钦州(3)。宋开宝五年(972年)省(4)。
————————————————————
(1),《隋书》卷31?宁越郡:“梁置安州,开皇十八年改曰钦州。”遵化县:“开皇二十年置。”(北京,中华书局,1973年,3册,885页)。
(2),明崇祯十年《廉州府志》卷3?古迹?灵山县:“遵化县,在县南二十里上武安乡新儿村,遗址上存。”(中国书店,《稀见中国地方志汇刊》49册,1992年)。《读史方舆纪要》卷104?广东?廉州府?钦州?灵山县;“遵化废县,在县南三十里。”(北京,中华书局,1955年,5册,4316页)。《嘉庆一统志》卷450?廉州府?古迹:遵化废县“在灵山县西南。县志,废县在县南十里,西南去州一百五十里。”(《四部丛刊续编》,商务印书馆,1934年,168册)。今据《廉州府志》县南二十里,定点于广西灵山县南新圩镇。
(3),《旧唐书》卷41?岭南道?钦州:“隋宁越郡。武德四年平萧铣,改为钦州总管府,管一州,领钦江、安京、南宾、遵化、内亭五县。五年置如和县。其年,置玉州、南亭州,并隶钦州,以内亭、遵化二县属亭州。贞观元年,罢都督府。二年废亭州,复以内亭、遵化并来属。十年,省海平县。天宝元年,改为宁越郡。乾元元年,复为钦州也。旧领县七,天宝领县五。”有遵化县。(北京,中华书局,1975年,5册,1746页)。
(4),《宋史》卷90?地理六?广南西路?钦州,宁越郡:“开宝五年,废遵化、钦江、内亭三县。天圣元年,徙州南宾寨。县二:灵山;安远。”(北京,中华书局,1977年,7册,2245页)。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service