JSON XML RDF
placename:

南賓縣 (traditional Chinese)

南宾县 (simplified Chinese)

Nanbin Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 598 to 635
spatial info: POINT point N 22.33633 E 109.11156 (geo data source: FROM_AC)
part of:

钦州 Qin Zhou from 598 to 606
宁越郡 Ningyue Jun from 607 to 620
钦州 Qin Zhou from 621 to 621
南亭州 Nanting Zhou from 622 to 627
钦州 Qin Zhou from 628 to 635
no subunits
data source: CHGIS
source note: 南宾县(598-635年)治所(张修桂编写)

隋开皇十八年(598年)置,属钦州,大业三年(607年)属宁越郡(1)。治所即今广西灵山县西南那隆镇(2)。唐武德四年(621年)属钦州,贞观十年(636年)迁治、更名灵山县(3)。
————————————————————
(1),《隋书》卷31?宁越郡:“梁置安州,开皇十八年改曰钦州。”南宾县:“开皇十八年置。”(北京,中华书局,1973年,3册,885页)。
(2),《元和郡县图志》卷38?岭南道?钦州?灵山县:“南至州九十六里。隋开皇十八年,于州北四十八里置南宾县,贞观十年移于峰子岭南,天宝元年改为灵山县。今南四十里谓之水步,即是钦州北来人,泝流舍舟登陆处。”(北京,中华书局,下册,953页)。
据此,定南宾县于灵山县西南四十里那隆镇。
(3),《旧唐书》卷41?岭南道?钦州:“隋宁越郡。武德四年平萧铣,改为钦州总管府,管一州,领钦江、安京、南宾、遵化、内亭五县。五年置如和县。其年,置玉州、南亭州,并隶钦州,以内亭、遵化二县属亭州。贞观元年,罢都督府。二年废亭州,复以内亭、遵化并来属。十年,省海平县。天宝元年,改为宁越郡。乾元元年,复为钦州也。旧领县七,天宝领县五。”(北京,中华书局,1975年,5册,1746页)。
《唐书》卷43上?地理7?钦州宁越郡“灵山,本南宾,贞观十年更名。”(北京,中华书局,1975年,4册,1103页)。按:《元和志》作天宝元年改为灵山县。今据《唐书》作贞观十年迁治时更名。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service