JSON XML RDF
placename:

內亭縣 (traditional Chinese)

内亭县 (simplified Chinese)

Neiting Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 598 to 971
spatial info: POINT point N 22.28661 E 108.94868 (geo data source: FROM_AC)
part of:

钦州 Qin Zhou from 598 to 606
宁越郡 Ningyue Jun from 607 to 620
钦州 Qin Zhou from 621 to 621
南亭州 Nanting Zhou from 622 to 627
钦州 Qin Zhou from 628 to 741
宁越郡 Ningyue Jun from 742 to 757
钦州 Qin Zhou from 758 to 971
no subunits
data source: CHGIS
source note: 内亭县(598-971年)治所(张修桂编写)

隋开皇十八年(598年)以新化县改名,属钦州,大业三年(607年)属宁越郡(1)。治所在今广西灵山县西南陆屋镇(2)。唐武德五年(622年)于县置南亭州,贞观二年(628年)州废,县仍属钦州,天宝元年(742年)属宁越郡,乾元元年(758年)复属钦州(3)。宋开宝五年(972年)省(4)。
————————————————————
(1),《隋书》卷31?宁越郡:“梁置安州,开皇十八年改曰钦州。”内亭县:“旧置宋广郡。平陈郡废,十七年改曰新化县,十八年改名焉。”(北京,中华书局,1973年,3册,885页)。
(2),《元和郡县图志》卷38?岭南道?钦州:“内亭县,东南至州一百里。本汉合浦县地,隋开皇十七年置,名新化,十八年改名内亭,属钦州。皇朝因之。”(北京,中华书局,下册,963页)。《读史方舆纪要》卷104?广东?廉州府?钦州?灵山县;“内亭废县,县西九十里。刘宋末置宋广县,属合浦郡,齐因之,梁置宋广郡。隋平陈郡废,县属钦州,开皇十七年改曰新化县,十八年又改曰内亭。唐武德五年,置南亭州于此,贞观二年州废,县仍属钦州。宋开宝五年废。”(北京,中华书局,1955年,5册,4316页)。
明崇祯十年《廉州府志》卷3?古迹?灵山县:“内亭县,在县治西九十里下甲乡陆屋村,遗址上存。”(中国书店,《稀见中国地方志汇刊》49册,1992年)。
据此,定内亭县于今广西灵山县西南陆屋镇。
(3),《旧唐书》卷41?岭南道?钦州:“隋宁越郡。武德四年平萧铣,改为钦州总管府,管一州,领钦江、安京、南宾、遵化、内亭五县。五年置如和县。其年,置玉州、南亭州,并隶钦州,以内亭、遵化二县属亭州。贞观元年,罢都督府。二年废亭州,复以内亭、遵化并来属。十年,省海平县。天宝元年,改为宁越郡。乾元元年,复为钦州也。旧领县七,天宝领县五。”内亭县:“隋县。武德五年,于县置南亭州。贞观二年,州废,复属钦州也。”(北京,中华书局,1975年,5册,1746页)。
(4),见注2《方舆纪要》。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service