JSON XML RDF
placename:

潮陽縣 (traditional Chinese)

潮阳县 (simplified Chinese)

Chaoyang Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 331 to 649
spatial info: POINT point N 23.25858 E 116.47823 (geo data source: FROM_FD)
part of:

东官郡 Dongguan Jun from 331 to 412
义安郡 Yian Jun from 413 to 478
义安郡 Yian Jun from 479 to 501
义安郡 Yian Jun from 502 to 589
循州 Xun Zhou from 590 to 590
潮州 Chao Zhou from 591 to 606
义安郡 Yi'an Jun from 607 to 621
潮州 Chao Zhou from 622 to 649
no subunits
data source: CHGIS
source note: 潮阳县(331-649年)治所(张修桂编写)

晋咸和六年(331年)置,属东官郡,义熙九年(413年)改属义安郡,南朝因之(1)。隋开皇十年(590年)属循州,十一年属潮州,大业三年(607年)属义安郡(2)。唐武德五年(622年)属潮州(3)。治所在今广东省潮阳县西和平镇之北(4)。唐永徽元年(650年)省(5)。
————————————————————
(1),《宋书》卷38?州郡四?广州?东官太守:“《广州记》,晋成帝咸和六年,分南海立”;义安太守:“晋安帝义熙九年,分东官立。”领县五:“潮阳令,何志与郡俱立。晋地记故属东官。”(北京,中华书局,1974年,4册,1199页)。据此,作晋咸和六年分设东官郡时,置潮阳县属之;义熙九年分东官设义安郡,潮阳县改属之。
《南齐书》卷14?州郡志上?广州?义安郡:领县六,有潮阳县。(北京,中华书局,1972年,1册,263页)。
(2),《隋书》卷31?地理下?义安郡:“梁置东扬州,后改曰瀛州,及陈州废。平陈,置潮州。统县五:海阳,旧置义安郡,平陈郡废,大业初置郡;程乡;潮阳;海宁;万川,旧曰义招,大业初改名。”(北京,中华书局,1973年,3册,881页)。
《元和郡县图志》卷34?岭南道?潮州?海阳县:“郭下。本汉揭阳县地,晋于此立海阳县,属义安郡。隋开皇十年省郡,废海阳入循州,十一年置潮州,又立海阳县以属焉。”(北京,中华书局,下册,894-895页)。据此作开皇十年属循州,十一年复属潮州,大业三年改州为郡,属义安郡。
(3),《舆地纪胜》卷99?广南东路?潮州?州沿革:“炀帝罢州为郡。隋末陷于寇境。唐平萧铣复取岭南。岭南俚帅杨世略以循、潮二州来降(《通鉴》在武德五年。《元和郡县志》云,武德四年复之潮州,《寰宇记》以为武德元年复置潮州,不同。象之谨按:…武德五年始定岭南。则元年四年尚属萧铣,《通鉴》武德五年循潮二州始来降,则改郡为州当在武德五年,而《元和志》、《寰宇记》记年非是。不取。)复为潮州(皇朝郡县志)。改潮阳郡(天宝元年),复为潮州(乾元元年)。五代为南汉所有(龑取潮韶二州。《寰宇记》云,南汉割程乡置梅州)。皇朝平岭南,地归版图(《九朝通略》在开宝三年)。今领县三,治海阳。”(北京,中华书局,1992年,4册,3104-3105页)。
(4),《嘉庆一统志》卷446?潮州府?古迹?潮阳故城:“在潮阳县西北。…府志,旧县在今县西三十五里,临崑山之麓,里人犹称其疆坽曰官厅坽,其北有旧濠迹。”(《四部丛刊续编》,商务印书馆,1934年,166册)。宣统元年《广东地舆全图》潮阳县图:潮阳县西、和平汛之北有临崑山。(台湾,成文出版社《中国方志丛书》第108号)今据此定唐贞元九年以前潮阳县于今广东省潮阳县西和平镇之北。
(5),《唐书》卷43上?地理七上?潮州潮阳郡?潮阳:“永徽初省,先天初复置。”
(北京,中华书局,1957年,4册,1097页)。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service