JSON XML RDF
placename:

金山縣 (traditional Chinese)

金山县 (simplified Chinese)

Jinshan Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 1759 to 1767
spatial info: POINT point N 30.90122 E 121.15807 (geo data source: FROM_AC)
part of:

松江府 Songjiang Fu from 1759 to 1767
no subunits
data source: CHGIS
source note: 金山县(1759-1767年)治所

清乾隆二十四年(1759年),迁治朱泾镇。[1]乾隆三十三年(1768年)复移治金山卫。

[1]光绪《金山县志》卷7《建置志》:“县治未有城,乾隆二十四年总督尹继善、巡抚陈宏谋奏请移治朱泾镇,并议筑城。”
一作二十五年(1760)。嘉庆《松江府志》卷十四:“乾隆二十五年奏准将卫署、监狱悉改建于朱泾镇。”
[2]清《高宗实录》:“三十三年戊子四月癸酉,……吏部议准,两江总督高晋奏称,原驻洙泾镇金山卫知县、典史,仍旧移驻卫城,金山卫同知、巡检署改为知县典史衙署,监狱、县库及教官衙署。将洙泾旧料,酌量移建。该县漕仓,仍留洙泾。金山海防同知并金华司巡检,俱移驻洙泾镇。其洙泾镇之知县、典史衙署,即为同知、巡检居住。金山卫城分隶华亭县之地方,归并金山县管辖。从之。
嘉庆《松江府志》卷14:“复于三十三年,总督高晋、巡抚明安奏准将衙署、监狱仍移卫城。”

金山县(1759-1767年)界线

金山县设县后,至清末界线不变。嘉庆《松江府志》卷2:“金山县在府南七十二里,东西距九里,南北距六十六里。东至华亭县界一里,西至海塘江浙界牌浙江平湖县界九里,南至大海三里,北至金鸡浜娄县界六十三里,东南至青龙港滨海华亭县界四里,西南至白沙湾滨海浙江嘉兴府平湖县界一十二里,东北至乡界泾华栾县界三十九里,西北至如塘娄县界五十七里。”据周振鹤主编《上海历史地图集》,金山县走向如下:南界海;东界南起金山卫,向北经张泾、后冈、松隐北,过黄浦江;北界东接东界,向西经李塔汇镇,西南向经五厍东南、朱泾镇北、韩家坞北,西南向经兴塔镇北,接今省界止;西界同今省界。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service