JSON XML RDF
placename:

賀州 (traditional Chinese)

贺州 (simplified Chinese)

He Zhou (Pinyin)

type: zhou prefecture
temporal span: from 758 to 1277
spatial info: POINT point N 24.33682 E 111.65885 (geo data source: FROM_AC)
no parents
sub units:
data source: CHGIS
source note: 贺州(758-1277年)编写者:张修桂 唐乾元元年(758年),复为贺州1。领临贺、封阳、冯乘、桂岭、富川、荡山等县。州治临贺县,治所即今广西贺县东南贺街镇。辖境相当今广西贺县、富川县和锺山县北部地区2。宋开宝二年省荡山、封阳入临贺,开宝四年又省冯乘县入富川。元至元十三年(1276年),仍行州事3。元至元十五年(1278年),析广东怀集县来属,境域扩大3。 —————————————————————— 1,《元和郡县图志》卷37岭南道4?贺州:“汉苍梧郡地,今州即苍梧郡之临贺县也。吴黄武五年,割苍梧置临贺郡。吴属荆州,晋属广州。隋开皇元(当为十)年,以郡为贺州,大业二年废州,以县属苍梧郡。武德五年,复置贺州。”“管县六:临贺,封阳,冯乘,桂岭,荡山,富川。”临贺县,“郭下。本汉旧县也,自汉至陈不改。隋大业二年省临贺县入富川县,十二年重置,属苍梧郡。武德四年,改属贺州。” 荡山县,“东至州一百七十二里。萧梁于此立县,隋大业二年省,武德四年复置。荡山在县西七里。”(中华书局,1983年,下册,922页)。 《旧唐书》卷41?地理4?贺州:“隋苍梧郡之临贺县。武德四年,平萧铣置贺州。天宝元年,改为临贺郡。乾元元年,复为贺州也。旧领县五,天宝领县六:临贺,州所治,汉县。吴置临贺郡。宋改为临庆国,齐复为临贺郡。隋置贺州,隋末废为县。武德四年复置贺州;桂岭,汉临贺县地,隋旧也;冯乘,汉县,属苍梧郡,有荔平关;封阳,汉县,属苍梧郡;富川,汉富川县。天宝改为富水,后复为富川也;荡山,新置。”(中华书局,1975年,5册,1716页)。 《唐书》卷43上?地理七上?贺州临贺郡:“本绥越郡,武德四年,以始安郡之富川,熙平郡之桂岭,零陵郡之冯乘,苍梧郡之封阳置。县六:临贺,武德四年置;桂岭;冯乘;封阳,贞观元年省,九年复置;富川,有富水,天宝中更名富水,后复故名;荡山,天宝后置。”(中华书局,1975年,5册,1106页)。 《舆地纪胜》卷123?广南西路?贺州:唐武德四年,改属贺州,天宝元年属临贺郡,乾元元年属贺州。五代乾右二年属南汉。宋开宝二年省荡山、封阳入临贺,开宝四年又省冯乘县入富川。(北京,中华书局,1992年,3册,3531-3534页)。 《宋史》卷90?地理六?贺州:“开宝四年,废荡山,封阳,冯乘三县。本属东路,大观二年五月割属西路。县三:临贺,富川,桂岭。”(中华书局,1977年,7册,2237页)。 2,据所领县故址及其后政区变迁和《一统志》广西各县沿革,并参考光绪《广西舆地图》,辖境相当今广西贺县、富川县和锺山县北部地区。 3,《元史》卷63?地理6?贺州:“唐改临贺郡,后仍为贺州。宋因之。元至元十三年,仍行州事。领县四:临贺,富川,桂岭,怀集。”(中华书局,1976年,5册,1536页)。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service