JSON XML RDF
placename:

高要郡 (traditional Chinese)

高要郡 (simplified Chinese)

Gaoyao Jun (Pinyin)

type: jun commandery
temporal span: from 538 to 590
spatial info: POINT point N 23.05692 E 112.45316 (geo data source: FROM_AC)
part of:

广州 Guang Zhou from 538 to 588
Sui from 589 to 590
sub units:
data source: CHGIS
source note: 高要郡(538-590年)治所和界线

梁大同四年(538年),析南海郡高要县置(1)。郡治高要县,治所即今广东省肇庆市。辖境相当今广东省肇庆市和高要县地区(2)。隋开皇十一年(591年),改置端州,废晋康郡、宋隆郡、梁泰郡、新宁郡来属,境域扩大(3)。

———————————————————
(1),《元和郡县图志》卷34?岭南道1?端州,高要:“本秦南海郡地,汉武帝置苍梧郡,则为苍梧郡之高要县也,梁大同中,于此立高要郡。隋开皇十一年置端州,大业三年罢为信安郡,武德四年平萧铣,五年重置端州。”(北京,中华书局,1983年,下册,896页)。‘梁大同中,于此立高要郡’。《陈书》卷1?高祖上:‘大同初’,高祖陈霸先随新喻侯萧暎镇广州,寻监西江督护、高要郡守。(北京,中华书局,1972年,1册,2页)。《资治通鉴》卷158?梁武帝大同八年十二月,“周文育等帅子雄之众攻广州,欲杀映、谘,为子雄复仇。西江督护、高要太守吴兴陈霸先帅精甲三千救之。”(北京,中华书局,1956年,11册,4913页)。据此,高要郡之设,当在梁大同八年以前的大同初。今作梁大同四年于高要县置高要郡。其时,移新宁郡治新兴县,博林县即改属高要郡。《旧唐书》、《寰宇记》作陈置高要郡,不从。
(2),据所领县故址,以及博林、抚纳二县属新宁郡,辖境相当今广东省肇庆市和高要县东北部地区。
(3),见注(1)。《隋书》卷31?信安郡:“平陈,置端州。统县七:高要,旧置高要郡,平陈郡废,大业初置信安郡。端溪,旧置晋康郡,平陈郡废。乐城,开皇十二年废文招、悦成二县入。平兴,旧置宋隆郡,领初宁、建宁、熙穆、崇德、召兴、崇化、南安等县,平陈郡废,并所领县入焉,又梁置梁泰郡及县,平陈郡废,县改曰清泰,大业初废入焉。新兴,梁置新州、新兴郡,平陈郡废,大业初州废,又废索卢县入焉。博林,大业初废抚纳县入。铜陵,有流南县,开皇十八年改曰南流,又有西城县,大业初废入。”(北京,中华书局,1973年,3册,882页)。据《元和志》统一作开皇十一年,废高要郡改置端州时,废晋康郡、宋隆郡、梁泰郡、新宁郡、新兴郡属之。
Copyright: 2023 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service