JSON XML RDF
placename:

譙州 (traditional Chinese)

谯州 (simplified Chinese)

Qiao Zhou (Pinyin)

type: zhou prefecture
temporal span: from 621 to 642
spatial info: POINT point N 33.81089 E 116.44054 (geo data source: FROM_FD)
part of:

Tang from 621 to 642
sub units:
data source: CHGIS
source note: 谯州(621—642年)治所

武德四年(621年)置有谯州,领临涣(附郭,今安徽濉溪县铁佛西南)、永城、山桑、蕲四县。贞观八年(634年)增属谷阳县。①其西、东、北界同谯州(621—633年)界线。②南界至淮河。同泗州(634—703年)西界。③十七年(643年)废谯州,临涣、山桑、永城隶亳州,谷阳、蕲属徐州。④

①《新唐书》卷38《地理志二》:“宿州……临涣,紧。武德四年以临涣、永城、山桑、蕲置北谯州。贞观八年增领谷阳县。十七年州废,以临涣、永城、山桑隶亳州,谷阳、蕲隶徐州。元和后来属。”(第5册,991页)《新唐书》卷38《地理志二》:“宿州,元和四年析徐州之苻离、蕲,泗州之虹县置。……虹,本夏丘。武德四年以夏丘、谷阳置仁州,又析夏丘置虹及龙亢二县。六年省夏丘。贞观八年州废,省龙亢,以虹县隶泗州,谷阳隶北谯州。”(第5册,991页)《旧唐书》卷38《地理志一》:“亳州,隋谯郡。武德四年平王世充,改为亳州,领谯、城父、谷阳、鹿邑、鄼五县。五年置总管府,管谯、亳、宋、北荆、颍、沈六州。……十七年废谯州,以临涣、永城、山桑三县来属。……临涣,隋置谯州,领县四。贞观十七年省,以临涣、永城、山桑属亳州,蕲县属徐州。县本治铚城。十七年移治所于废谯州。元和九年割属宿州。……蒙城,隋山桑县,属谯州。州废,隶亳州。天宝元年改为蒙城。”(第4册,1438页)《元和郡县志》卷7亳州临涣:“梁武帝普通中,克后铚城,置临涣郡,以临涣水为名。魏改为涣北县。高齐省临涣郡。改涣北县为临涣县,属谯郡。隋开皇三年废郡留县,改置谯州,神尧尝为谯州刺史。大业二年改属亳州,武德四年属谯州,贞观十七年废谯州,县隶亳州。”(上册,185页)《太平寰宇记》卷17宿州临涣县:“隋开皇三年废郡留县,改置谯州。……大业二年改属亳州。武德四年属谯州。贞观十七年废谯州,县隶亳州。太和元年隶宿州。”(光绪金陵书局本)以上记载,武德四年(621年)另置有谯州,领临涣、永城、桑、蕲四县。贞观八年(634年)增属谷阳县。十七年(643年)废谯州,临涣、山桑、永城隶亳州,谷阳、蕲属徐州。
②其西、东、北界同谯州(621—633年)界线。
③其南界,据《太平寰宇记》卷17宿州蕲县:“淮水在县南二百里。……龙亢故城在县南八十里。”(光绪金陵书局本)知贞观八年仁州废,省龙亢,入蕲县。则知其时南界至淮河。同泗州(634—703年)西界。
④见①。
Copyright: 2023 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service