JSON XML RDF
placename:

路口市 (traditional Chinese)

路口市 (simplified Chinese)

Lukoushi (Pinyin)

type: 村镇 村鎮 cun zhen villages and small towns
temporal span: from 1820 to 1820
spatial info: POINT point N 31.79179 E 118.85531 (geo data source: FROM_FD)
part of:

江宁县 Jiangning Xian from 1820 to 1820
no subunits
data source: CHGIS
source note: 路口市(1820年)

清尹继善等修、黄之隽纂:乾隆《江南通志》卷25《关津》:“路口市,江宁县南七十里”,清乾隆《江宁新志》卷6《建置志》:“路口市,在县南七十里,戚氏《志》作路桥市。”
按《景定建康志》卷16《镇市》:“路口市,在城南七十里”,《至正金陵新志》卷4上《镇市》、正德《江宁县志》上《市镇》同。则市始于南宋景定以前。
又清乾隆《江宁新志》卷6《建置志》:“县东南二里曰菜园务铺(东十里接高桥铺,入上元界),又十五里曰河定桥铺,又十五里曰殷巷铺,又十五里曰元武桥铺,又十五里曰秣陵铺,又十五里曰茅亭铺,又七里曰乌刹桥铺。按《金陵志》集庆南路属江宁县铺九,曰士门,曰夹堽,曰迟店,曰清水亭,曰元武桥,曰秣陵,曰李村,曰路口,曰乌刹桥,今并为七:元武、秣陵、乌刹桥仍旧名。”按高桥(1978年《南京市地名录》地名图)、河定桥(1984年《江宁县地名录》地名图)、殷巷、秣陵、乌刹桥(1978年《江苏省地图集》),并在江宁县东南趋溧水县交通线,而秣陵东南至乌刹桥西有地名禄口,乾隆时交通已不复经过,而此前即经行禄口,故疑今禄口即乾隆时之路口。据此,定在今江苏江宁县南禄口。
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service