{ "system" : "China Historical GIS, Harvard University and Fudan University", "license" : "CC BY-NC 4.0", "uri" : "https://maps.cga.harvard.edu/tgaz/placename/hvd_43008", "sys_id" : "hvd_43008", "sys_id of alternate" : "", "spellings" : [ { "written form" : "太湖縣", "script" : "traditional Chinese", "exonym language" : "", "attested by" : "", "note" : "" }, { "written form" : "太湖县", "script" : "simplified Chinese", "exonym language" : "", "attested by" : "", "note" : "" }, { "written form" : "Taihu Xian", "transcribed in" : "Pinyin", "attested by" : "", "note" : "" } ], "feature_type" : { "name" : "县", "alternate name" : "縣", "transcription" : "xian", "English" : "county" }, "temporal" : { "begin" : "598", "begin rule" : "3", "end" : "1911", "end rule" : "6" }, "spatial" : { "object_type" : "POINT", "xy_type" : "point", "latitude" : "30.42006", "longitude" : "116.26508", "source" : "FROM_AC", "present_location" : [ { "country code" : "cn", "text" : "安徽太湖县治", "source" : "Fudan", "attestation" : "" } ] }, "historical_context" : { "part of" : [ { "begin year" : "598", "end year" : "606", "parent id" : "hvd_33492", "name" : "熙州", "transcribed" : "Xi Zhou" }, { "begin year" : "607", "end year" : "620", "parent id" : "hvd_33493", "name" : "同安郡", "transcribed" : "Tong'an Jun" }, { "begin year" : "621", "end year" : "741", "parent id" : "hvd_33494", "name" : "舒州", "transcribed" : "Shu Zhou" }, { "begin year" : "742", "end year" : "756", "parent id" : "hvd_33497", "name" : "同安郡", "transcribed" : "Tong'an Jun" }, { "begin year" : "757", "end year" : "757", "parent id" : "hvd_33498", "name" : "盛唐郡", "transcribed" : "Shengtang Jun" }, { "begin year" : "758", "end year" : "1195", "parent id" : "hvd_33499", "name" : "舒州", "transcribed" : "Shu Zhou" }, { "begin year" : "1196", "end year" : "1216", "parent id" : "hvd_33500", "name" : "安庆府", "transcribed" : "Anqing Fu" }, { "begin year" : "1217", "end year" : "1259", "parent id" : "hvd_33501", "name" : "安庆府", "transcribed" : "Anqing Fu" }, { "begin year" : "1260", "end year" : "1276", "parent id" : "hvd_33502", "name" : "安庆府", "transcribed" : "Anqing Fu" }, { "begin year" : "1277", "end year" : "1360", "parent id" : "hvd_33503", "name" : "安庆路", "transcribed" : "Anqing Lu" }, { "begin year" : "1361", "end year" : "1361", "parent id" : "hvd_33504", "name" : "宁江府", "transcribed" : "Ningjiang Fu" }, { "begin year" : "1362", "end year" : "1911", "parent id" : "hvd_33505", "name" : "安庆府", "transcribed" : "Anqing Fu" } ], "subordinate units" : [ ], "preceded by" : [ { "preceded by id" : "hvd_43007", "name" : "晋熙县", "transcribed" : "Jinxi Xian" } ] }, "data source" : "CHGIS", "source note" : "太湖县(598—1911年)

隋开皇十八年(598年)复改晋熙县为太湖县。属熙州。①治所即今安徽太湖县治。②大业三年(607年)改属同安郡。③唐武德四年(621年)改属舒州。④五代吴、南唐、北宋因之。南宋庆元元年(1195年)改属安庆府。⑤元至元十四年(1277年)属安庆路。⑥至正二十一年(1361年)属宁江府。二十二年(1362年)又属安庆府。⑦明、清因之。⑧1912年废府留县,属安徽省。⑨①《隋书》卷31《地理志下》:同安郡“隋开皇初曰熙州。”“太湖,开皇初改为晋熙,十八年复改名焉。”(第3册,876页)开皇初作元年。(第3册,876页)
②《清嘉庆一统志》第36册,卷110《安庆府二古迹》:“太湖旧县,在太湖县东北。《旧志》故县县东北二里,即今东狱庙也。”《清嘉庆一统志》第36册,卷109《安庆府城池》:“太湖县城,周六里,门六。北负山,西南瞰河,环河有池,深广各丈余。明崇祯九年建。”按:今太湖县治地各地图标在长河(又称皖河、马路河)之西岸,据文献应在河东。乾隆《太湖县志》卷1《舆地志山川》:“马路河县西门外。”按:今《安徽省地图册》(中国地图出版社,2002年)太湖县图县治注记附号在河西,城市主体部分在河东。今作古今同。
③《隋书》卷31《地理志下》:同安郡“怀宁,旧置晋熙郡,开皇初郡废。大业三年置同安郡。”(第3册,876页)
④《旧唐书》卷40《地理志三》:“舒州,下。隋同安郡。武德四年,改为舒州,领怀宁、宿松、太湖、望江、同安五县。”“太湖,汉皖县地,宋置太湖县。”(第5册,1582—1583页)
⑤吴任臣《十国春秋》卷111《十国地理表上》:吴、南唐舒州领太湖县。(第4册,中华书局)《宋史》卷88《地理志四》:“安庆府,本舒州、同安郡。……庆元元年以宁宗潜邸,升为府。……领县五,……太湖。”(第7册,2184页)
⑥《元史》卷59《地理志二》:“安庆路,……宋为安庆府。元至元十三年,立安抚司。十四年改为安庆路总管府。……县六,……太湖。”(第5册,1413页)
⑦《明史》卷40《地理志一》:“安庆府,元安庆路,属河南江北行省。太祖辛丑年八月曰宁江府,壬寅年四月曰安庆府。……太湖。”(第4册,925页)辛丑年为至正二十一年(1361年),壬寅年为至正二十二年(1362年)。
⑧《清嘉庆一统志》36册,卷109《安庆府一沿革》:太湖县“元属安庆路。明属安庆府。本朝因之。”
⑨内政部编《中华民国行政区划简表》,22页。商务印书馆,1947年。⑧", "source uri" : "" }