{ "system" : "China Historical GIS, Harvard University and Fudan University", "license" : "CC BY-NC 4.0", "uri" : "https://maps.cga.harvard.edu/tgaz/placename/hvd_40567", "sys_id" : "hvd_40567", "sys_id of alternate" : "", "spellings" : [ { "written form" : "丹徒縣", "script" : "traditional Chinese", "exonym language" : "", "attested by" : "", "note" : "" }, { "written form" : "丹徒县", "script" : "simplified Chinese", "exonym language" : "", "attested by" : "", "note" : "" }, { "written form" : "Dantu Xian", "transcribed in" : "Pinyin", "attested by" : "", "note" : "" } ], "feature_type" : { "name" : "县", "alternate name" : "縣", "transcription" : "xian", "English" : "county" }, "temporal" : { "begin" : "282", "begin rule" : "0", "end" : "317", "end rule" : "0" }, "spatial" : { "object_type" : "POINT", "xy_type" : "point", "latitude" : "32.19529", "longitude" : "119.51499", "source" : "FROM_AC", "present_location" : [ { "country code" : "cn", "text" : "今江苏镇江市东丹徒镇", "source" : "Fudan", "attestation" : "" } ] }, "historical_context" : { "part of" : [ { "begin year" : "282", "end year" : "288", "parent id" : "hvd_32366", "name" : "毗陵郡", "transcribed" : "Piling Jun" }, { "begin year" : "289", "end year" : "310", "parent id" : "hvd_32374", "name" : "毗陵郡", "transcribed" : "Piling Jun" }, { "begin year" : "311", "end year" : "317", "parent id" : "hvd_32367", "name" : "晋陵郡", "transcribed" : "Jinling Jun" } ], "subordinate units" : [ ], "preceded by" : [ { "preceded by id" : "hvd_40566", "name" : "武进县", "transcribed" : "Wujin Xian" } ] }, "data source" : "CHGIS", "source note" : "丹徒县(282年—317年)治所

西晋太康三年(282年)复改武进县为丹徒县。治今江苏丹徒县(镇江市)东丹徒镇。东晋太兴元年(318年)迁治今镇江市。


西晋太康三年(282年)复改武进县为丹徒县(1)。治今江苏丹徒县(镇江市)东丹徒镇(2)。为毗陵郡治(3)。太康十年(289年)改属毗陵郡,永嘉五年(311年)为晋陵郡治(4)。东晋太兴元年(318年),晋陵郡和丹徒县并迁治京口,即今镇江市(5)。

注:
(1)《宋书》卷35《州郡志一》,北京,中华书局,1974年,4册,1039页。
(2)《史记》卷57《绛侯周勃世家·正义》引《括地志》云;“丹徒故城,在润州丹徒县东南十八里,汉丹徒县也。”(北京,中华书局,1959年,6册,2077页)清《嘉庆一统志》卷91《镇江府二·古迹》引《新志》:“即今丹徒镇,土人称为旧县。”(《四部丛刊续编》,商务印书馆,1934年,30册,1页)按唐至清丹徒县即今江苏丹徒县(镇江市),其东丹徒镇(《江苏省地图集》,江苏省地图集编辑组,1978年,23页),即是,三国吴嘉禾三年(234年)改为武进县,西晋太康三年(282年)复改为丹徒县。
(3)《晋书》卷15《地理志下》,北京,中华书局,1974年,2册,460页。
(4)《宋书》卷35《州郡志一》:晋陵郡,太康二年(281年)“立毗陵郡,治丹徒,后复还毗陵。……永嘉五年(311年),改为晋陵(郡),始自毗陵徙治丹徒。”(北京,中华书局,1974年,4册,1040页)按所云“后复还毗陵”,不记何年,宋元以后诸志书皆从《宋书·州郡志》之说,不记何年,当在太康三年改名丹徒县后不久,今姑定于太康十年(289年)。
(5)《宋书》卷35《州郡志一》:“太兴初,晋陵郡及丹徒县悉治京口(按即今镇江市),郗鉴复徙还丹徒。”(北京,中华书局,1974年,4册,1040页)按《元和郡县图志》卷25《江南道一》润州:东汉建安十六年(211年)“孙权迁都建业,以此为京口镇。按州理或古名京城。”(北京,中华书局,1983年,下册,589页)唐润州治即今丹徒县(镇江市)。清《嘉庆一统志》卷91《镇江府二·古迹》:“京城,今丹徒县治。”(《四部丛刊续编》商务印书馆,1934年,30册,2页)按清丹徒县,即今丹徒县(镇江市)。则东晋太兴元年(318年)晋陵郡和丹徒县并迁治今丹徒县(镇江市)。", "source uri" : "" }