JSON XML RDF
placename:

河陽縣 (traditional Chinese)

河阳县 (simplified Chinese)

Heyang Xian (Pinyin)

type: xian county
temporal span: from 1219 to 1257
spatial info: POINT point N 34.84087 E 112.78572 (geo data source: FROM_FD)
part of:

孟州 Meng Zhou from 1219 to 1244
怀孟州 Huaimeng Zhou from 1245 to 1256
no subunits
data source: CHGIS
source note: 河阳县 1219—1257年 今河南孟县南十五里 金兴定三年(1219)年复故治下孟州,孟州治,蒙古太宗四年(1245年)属怀孟州,宪宗七年(1257年)属怀孟路,八年(戊午,1258年)复治上孟州(1)。治今河南孟县南十五里(2)。 注: (1)《金史》卷25《地理志中》孟州(北京,中华书局,1975年,2册,640页)《元史》卷58《地理志》:怀庆路,太宗四年,行怀孟州治,宪宗七年,改怀孟路;孟州,金大定中,为河水所害,北去故城十五里,筑今城,徙治焉。故城谓之下孟州,新城谓之上孟州。元初治下孟州。宪宗八年,复立上孟州。(北京,中华书局,1976年,5册,1362页。)《大明清类天文分野之书》卷21:孟县,金大定二十七年,城为黄水所害,去城筑今城,徙治焉,土人谓之上孟州,兴定三年复治故城,土人谓之下孟州。元初犹治下孟州,戊午复治上孟州。至元三年属怀孟路。(复旦大学藏本)《河南省地名词典》孟县,城关镇,金于此筑城,称上孟州。明洪武十年起历为孟县县治。(北京,商务印书馆,1993年,279页) (2)《河南省地名词典》孟县,城关镇,金于此筑城,称上孟州。明洪武十年起历为孟县县治。(北京,商务印书馆,1993年,279页)据《元志》下孟州北十五里为上孟州。
Copyright: 2023 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service